جامعه شناسی ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (82-112)

عنوان : ( تحصیل منضبطانه و کنشگری منفعلانه: نشانه شناسی اجتماعی صف در تجربه‌تحصیلی دختران جوان )

نویسندگان: مجید فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در نظر دارد با تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی صف، به‌عنوان یکی از منابع نشانه‌ای حاضر در تجربه‌تحصیلی دختران جوان، به‌بازنمایی نظام معنایی شکل‌گرفته در فضای بین‌الاذهانی عاملان اجتماعی مذکور بپردازد. در این راستا روایت‎های سیزده تن از دختران جوان مشهدی از صف، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی ون‌لیوون تجزیه و تحلیل شده ‌است. نتایج این تحقیق نشان داد صف به‌منزلة عرصه‌ای برای اعمال قدرت انضباطی، دانش‌آموزان را در فرایندی تربیتی وارد می‌سازد که مشتمل بر مجموعه‌ای از تعاملات نابرابر و عمدتا کلیشه‌ای، و با تمرکز بالا بر تداوم نشانه‎های صوری وابسته به‌آن است. به‌عبارت دیگر صف که ظاهرا، ابزار تربیت و آموزش قانون در مدرسه، به‌حساب می‌آید در عمل دانش‌آموزان را به‌سمت فرایندی انفعالی و قدرت‌زدا می‌کشاند، به‌گونه‌ای که آنان تحصیل را جدا از خود می‌بینند و نهایتا به‌عاملانی فرمانبردار مبدل می‌شوند

کلمات کلیدی

تجربه‌تحصیلی صف قدرت انضباطی مدرسه نشانه‌شناسی اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079315,
author = {فولادیان, مجید},
title = {تحصیل منضبطانه و کنشگری منفعلانه: نشانه شناسی اجتماعی صف در تجربه‌تحصیلی دختران جوان},
journal = {جامعه شناسی ایران},
year = {2019},
volume = {19},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-1901},
pages = {82--112},
numpages = {30},
keywords = {تجربه‌تحصیلی صف قدرت انضباطی مدرسه نشانه‌شناسی اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحصیل منضبطانه و کنشگری منفعلانه: نشانه شناسی اجتماعی صف در تجربه‌تحصیلی دختران جوان
%A فولادیان, مجید
%J جامعه شناسی ایران
%@ 1735-1901
%D 2019

[Download]