مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان, دوره (17), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (165-192)

عنوان : ( بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور )

نویسندگان: بلن صالحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنان به‌طور طبیعی میل به زایش و تولید مثل دارند. مادر شدن یکی از اصلی‌ترین نیازهای آن‌ها محسوب می‌شود و زنانی که به‌طور طبیعی قادر به فرزندآوری نیستند، درگیر بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی خواهند شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نقش و ابعاد مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارورصورت گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که بر روی زنان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری نوین مشهد انجام شد. بدین­منظور 89 زن نابارور واجد شرایط شرکت در پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد‌ه‌ها شامل سنجش نگرش معنوی (شهیدی و فرج نیا، 1391)، پرسشنامه امنیت روانی (مازلو ، 1952) و مقیاس تحمل پریشانی هیجانی (سیمونز و گاهر، 2005) بود. تحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با کمک نرم افزارSPSS و Lisrel انجام شد. یافته‌ها نشان داد از بین دو بعد مذهب و مؤلفه‌ی توانایی معنوی و همچنین از بین ابعاد تحمل پریشانی هیجانی، جذب و ارزیابی می‌توانند به صورت معناداری امنیت روانی را پیش‌بینی کنند. مذهب و تحمل پریشانی هیجانی، امنیت روانی زنان نابارور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اتکا به خداوند و منابع معنوی می‌تواند امنیت روانی افراد را بالا ‌برده و در نتیجه این افراد حس کنترل و تسلط بیشتری بر شرایط داشته‌باشند

کلمات کلیدی

مذهب امنیت روانی تحمل پریشانی هیجانی زنان نابارور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079319,
author = {صالحی, بلن and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور},
journal = {مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان},
year = {2019},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {2538-2926},
pages = {165--192},
numpages = {27},
keywords = {مذهب امنیت روانی تحمل پریشانی هیجانی زنان نابارور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور
%A صالحی, بلن
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان
%@ 2538-2926
%D 2019

[Download]