چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( بررسی نقش بهزیستی روانشناختی در پیشبینی امنیت اجتماعی و احساس سلامت زنان نابارور )

نویسندگان: بلن صالحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بهزیستی روانشناختی در پیشبینی امنیت اجتماعی و احساس سلامت زنان ناباور انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی روی 50 نفر از زنان نابارور که به مرکز ناباروری نوین مشهد مراجعهمیکردند، به صورت در دسترس انجام گرفت. برای جمعآوری دادهها از مقیاس بهزیستی روانشناختی و پرسشنامه امنیت روانی(مولفههای امنیت اجتماعی و احساس سلامت) استفاده شد. دادهها پس از جمع آوری با استفاده از نرمافزار آماری SPSSنسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین بهزیستی روانشناختی و مولفههای امنیت اجتماعی و احساس سلامت همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان دریافت که بهزیستی روانشناختی نقش موثری در امنیت اجتماعی و احساس سلامت زنان نابارور دارد.

کلمات کلیدی

, بهزیستی روانشناختی, امنیت اجتماعی, احساس سلامت, زنان نابارور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079320,
author = {صالحی, بلن and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی نقش بهزیستی روانشناختی در پیشبینی امنیت اجتماعی و احساس سلامت زنان نابارور},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {بهزیستی روانشناختی، امنیت اجتماعی، احساس سلامت، زنان نابارور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش بهزیستی روانشناختی در پیشبینی امنیت اجتماعی و احساس سلامت زنان نابارور
%A صالحی, بلن
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]