پترولوژی, دوره (10), شماره (40), سال (2020-3) , صفحات (23-44)

عنوان : ( سنگ نگاری، زمین شیمی، جایگاه زمین ساختی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه رباعی (جنوب دامغان) )

نویسندگان: مهدی مهدوی آکردی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , ژوزه فرانسیسکو سانتوس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگ های منطقه رباعی واقع در کمربند ترود-چاه شیرین در جنوب دامغان، شامل واحدهای آتشفشانی ائوسن با ترکیب آندزیت و تراکی آندزیت بوده که سنگ های آذرین نیمه عمیق به صورت استوک و دایک با ترکیب دیوریت، مونزونیت و مونزودیوریت پورفیری در این واحدها نفوذ کرده اند. بافت اصلی سنگ های آتشفشانی پورفیریتیک است و دارای درشت بلورهایی از کانی های پلاژیوکلاز، هورنبلند و بیوتیت می باشند. آپاتیت و زیرکن به عنوان کانی فرعی در این واحدها دیده می شوند. این سنگ ها عمدتاً سرشت شوشونیتی و یک نمونه کالک آلکالن پتاسیم بالا دارند. غنی شدگی LILE و LREE به همراه تهی شدگی HREE و HFSE و ناهنجاری منفی عناصر Nb و Ti همراه با شواهد دیگر مانند نسبت بالای Th/Yb در این سنگ های آتشفشانی، نشان دهنده شکل گیری آنها در یک محیط مرتبط با فرورانش در حاشیه فعال قاره ای است. مقدار 87Sr/86Sr، 143Nd/144Nd اولیه و εNd(i) آندزیت به ترتیب برابر با 704445/0، 512691/0 و 29/2 است. همه این شواهد تشکیل سنگ های آتشفشانی منطقه رباعی را از ذوب بخشی گوه گوشته ای در بالای زون فرورانش تأیید می نماید. یافته های سنگ شناسی همراه با داده های زمین شیمیایی عناصر کمیاب و خاکی نادر نشان دهنده گرایش کالک آلکالن، آلایش و هضم مواد پوسته ای، جدایش بلورین و پیدایش ماگما سازنده آنها در محیط های فرورانشی است.

کلمات کلیدی

, سنگ نگاری, زمین شیمی, محیط فرورانش, ایزوتوپ های Nd-Sr, رباعی, ایران مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079322,
author = {مهدوی آکردی, مهدی and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام and ژوزه فرانسیسکو سانتوس},
title = {سنگ نگاری، زمین شیمی، جایگاه زمین ساختی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه رباعی (جنوب دامغان)},
journal = {پترولوژی},
year = {2020},
volume = {10},
number = {40},
month = {March},
issn = {2228-5210},
pages = {23--44},
numpages = {21},
keywords = {سنگ نگاری، زمین شیمی، محیط فرورانش، ایزوتوپ های Nd-Sr، رباعی، ایران مرکزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنگ نگاری، زمین شیمی، جایگاه زمین ساختی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه رباعی (جنوب دامغان)
%A مهدوی آکردی, مهدی
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%A ژوزه فرانسیسکو سانتوس
%J پترولوژی
%@ 2228-5210
%D 2020

[Download]