پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (217-253)

عنوان : ( بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برجسته آسیا )

نویسندگان: خلیل مطلب زاده , آیناز سامیر , حمید اشرف , بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی کیفی -تطبیقی اهداف، محتوا، ساختار دروس، و تعداد واحدهای برنامة درسی دورة کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در ایران با چند دانشگاه برجستة کشورهای آسیایی است. برای دستیابی به این هدف، برنامة درسی نه دانشگاه برجستة آسیایی مورد مطالعه قرار گرفت . در این پژوهش، برنامه درسی دورة مذکور با پنج معیار : 1. عنوان دورة کارشناسی ارشد، 2. تعداد واحده ا و طول دوره، 3. ساختار دروس : اجباری و اختیاری، 4. اهداف برنامة درسی، و 5. محتوای برنامة درسی تحلیل گردیدند . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : الف) اهداف برنامة درسی دورة کارشناسی ارشد، به روشنی بیان نشده اند؛ ب ) بین اهداف دوره با دروس پیشنهادی، هماهنگی کافی وجود ندارد؛ پ) به ارائه دروس منطبق با هدف تربیت مترجم حرفه ای توجه اندکی شده است؛ ت ) در ارائة دروس همراستا با هدف تربیت محقق ترجمه، کاستی آشکاری است؛ ث ) برای هماهنگی با هدف تربیت مدرسا ن ترجمه، دروسی تدوین نشد هاست؛ و ج) توجه بیشتری به ارائة دروس نظری ترجمه معطوف شد هاست.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, اهداف, مترجمی زبان انگلیسی, مقطع کارشناسی ارشد, بازار کار ترجمه, ترجمه تخصصی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079329,
author = {خلیل مطلب زاده and آیناز سامیر and حمید اشرف and قنسولی, بهزاد},
title = {بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برجسته آسیا},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {2588-4123},
pages = {217--253},
numpages = {36},
keywords = {برنامه درسی، اهداف، مترجمی زبان انگلیسی، مقطع کارشناسی ارشد، بازار کار ترجمه، ترجمه تخصصی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برجسته آسیا
%A خلیل مطلب زاده
%A آیناز سامیر
%A حمید اشرف
%A قنسولی, بهزاد
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2019

[Download]