روستا و توسعه, دوره (22), شماره (3), سال (2019-11) , صفحات (125-153)

عنوان : ( نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام )

نویسندگان: علی رضا ثانی حیدری , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدودیت توان مالی روستاییان افزایش نیاز به سرمایه یا اعتبارات در مناطق روستایی را موجب میشود. اعتبارات خرد میتواند نقدینگی لازم برای انجام فعالیتهای تولیدی روستاییان را فراهم سازد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی بود. بدین منظور، از الگوریتم جورسازی بر اساس نمره تمایل استفاده شد. گردآوری دادههای پژوهش برای 309 نمونه آماری از طریق تکمیل پرسشنامه صورت گرفت. نتایج آزمون توازن متغیرهای کمکی نشان داد که ناهمگنی متغیرهای کمکی بعد از جورسازی از بین رفته و اریب میانگین و میانه به زیر بیست درصد کاهش یافته است. همچنین، نتایج الگوریتم جورسازی نشان داد که اثر اعتبارات خرد بر شاخص توسعه پایدار مثبت بوده و به دیگر سخن، بهطور متوسط شاخص توسعه پایدار خانوار دریافتکننده در مقایسه با خانوار غیردریافتکننده چهار درصد افزایش یافته است. بر اساس یافتههای پژوهش، میتوان گسترش نهادهای متولی خدمات تعاونی و ترویج، حمایت از نهادهای تأمین مالی خرد محلی، ایجاد و گسترش ساختارهای مشارکتی و همچنین، افزایش قابلیت این نهادها در راستای پاسخ به تقاضای فزاینده را پیشنهاد داد

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار روستایی, اعبتارات خرد, الگوریتم جورسازی, چشمه گل (روستا), خراسان رضوی (استان)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079381,
author = {ثانی حیدری, علی رضا and دانشورکاخکی, محمود and شاه نوشی فروشانی, ناصر and صبوحی صابونی, محمود},
title = {نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2019},
volume = {22},
number = {3},
month = {November},
issn = {1563-3322},
pages = {125--153},
numpages = {28},
keywords = {توسعه پایدار روستایی، اعبتارات خرد، الگوریتم جورسازی، چشمه گل (روستا)، خراسان رضوی (استان)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام
%A ثانی حیدری, علی رضا
%A دانشورکاخکی, محمود
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A صبوحی صابونی, محمود
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2019

[Download]