دانشور پزشکی, دوره (27), شماره (145), سال (2020-3) , صفحات (9-24)

عنوان : ( تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب، با و بدون مصرف زیره‌کوهی بر سطوح Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه غیرفعال )

نویسندگان: مهری قلندرآبادی , ناهید بیژه , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: بیماری قلبی عروقی یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در زنان است و بیشترین ابتلا در زنان یائسه به دلیل کاهش نقش محافظتی استروژن است. لذا این پژوهش باهدف تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب، با و بدون مصرف زیره کوهی بر سطوح hsCRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است. نمونه آماری این تحقیق شامل زنان یائسه و چاق مراجعه‌کننده به استخرهای شهر مشهد بودند که با روش نمونه‌گیری هدف‌دار انتخاب‌شده و به‌طور تصادفی در سه گروه 10 نفرِ تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت هشت هفته (هفته‌ای سه روز) برنامه تمرین هوازی در آب را با شدت 55-75 درصد حداکثر ضربان قلب خود انجام دادند، گروه مکمل به مدت هشت هفته (روزانه 3 گرم دانه زیره کوهی) مصرف نمودند و گروه تمرین+مکمل هر دو مداخله را انجام دادند. به‌منظور بررسی متغیرهای بیوشیمیایی، نمونه‌گیری خونی 48 ساعت قبل و پس از انجام پروتکل‌های تحقیق انجام شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t همبسته و آنالیز واریانس یک‌طرفه استفاده شد. نتایج: یافته های تحقیق نشان داد سطوح hsCRP گروه مکمل کاهش معنادار (01/0p=) و VO2max هر سه گروه افزایش معناداری (تمرین: 007/0 p=، مکمل: 01/0p=، تمرین+مکمل: 01/0 p=) داشته است. البته در تغییرات hsCRP و VO2max بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه مصرف روزانه زیره کوهی می تواند در پیشگیری از بروز بیماری های قلبی نقش بسزایی داشته باشد و تمرین هوازی در آب با مصرف زیره و بدون مصرف آن در بهبود VO2max مؤثر است.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی در آب, زیره کوهی, Hs-CRP, نیمرخ لیپیدی, زنان یائسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079426,
author = {قلندرآبادی, مهری and بیژه, ناهید and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب، با و بدون مصرف زیره‌کوهی بر سطوح Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه غیرفعال},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2020},
volume = {27},
number = {145},
month = {March},
issn = {2716-9723},
pages = {9--24},
numpages = {15},
keywords = {تمرین هوازی در آب، زیره کوهی، Hs-CRP، نیمرخ لیپیدی، زنان یائسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب، با و بدون مصرف زیره‌کوهی بر سطوح Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه غیرفعال
%A قلندرآبادی, مهری
%A بیژه, ناهید
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2020

[Download]