هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی IMAT 2019 , 2019-10-07

عنوان : ( مطالعه ریزساختار و رفتار اکسیداسیونِ دمای بالای آلیاژ کامپوزیتیِ AZ91/10SiC تولید شده به روش ریخته گریِ هم زدنی )

نویسندگان: نوشین اسدالهی , سیدعبدالکریم سجادی , علیرضا کیانی رشید , صادق پورعلی , پگاه عطاریان , بهاره بهرامی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی حاضر، کامپوزیت AZ91/10SiC (درصد وزنی) به روش ریخته گریِ هم زدنی تهیه شد. در آغاز، ریزساختار نمونه-های ریخته شده با استفاده از روش های میکروسکوپی نوری (OM) و الکترونیِ روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسختی سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از این روش ها، روش ریخته گریِ هم زدنی قادر به ارائه یک توزیع ایده آل از ذرات SiC در زمینه AZ91 می باشد. در ادامه، به منظور درک اثر ذرات SiC بر رفتار اکسیداسیون دمای بالای آلیاژ AZ91، کامپوزیت های تهیه شده در دمای °C 450 برای زمان های مختلف تحت اکسیداسیون در اتمسفر هوای آزاد قرار گرفتند. نمونه های اکسید شده با استفاده از آزمون های آنالیز حرارتی و XRD بررسی شدند. نتایج این روش ها حاکی از آن است که: (الف) فازهای اکسیدیِ غالب در هر دو نمونه های AZ91 خالص و کامپوزیت AZ91/10SiC، MgO و MgAl2O4 می باشند و (ب) ذرات SiC می توانند با کاهش سطح مخصوصِ نمونه های کامپوزیت AZ91/10SiC در بهبود سینتیک اکسیداسیونِ نمونه های کامپوزیتی در مقایسه با AZ91 خالص نقش چشم گیری داشته باشند.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت, آلیاژ منیزیم AZ91, ذرات SiC, ریزساختار, اکسیداسیون دمای بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079431,
author = {اسدالهی, نوشین and سجادی, سیدعبدالکریم and کیانی رشید, علیرضا and پورعلی, صادق and عطاریان, پگاه and بهرامی زاده, بهاره},
title = {مطالعه ریزساختار و رفتار اکسیداسیونِ دمای بالای آلیاژ کامپوزیتیِ AZ91/10SiC تولید شده به روش ریخته گریِ هم زدنی},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی IMAT 2019},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کامپوزیت، آلیاژ منیزیم AZ91، ذرات SiC، ریزساختار، اکسیداسیون دمای بالا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ریزساختار و رفتار اکسیداسیونِ دمای بالای آلیاژ کامپوزیتیِ AZ91/10SiC تولید شده به روش ریخته گریِ هم زدنی
%A اسدالهی, نوشین
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A کیانی رشید, علیرضا
%A پورعلی, صادق
%A عطاریان, پگاه
%A بهرامی زاده, بهاره
%J هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی IMAT 2019
%D 2019

[Download]