سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای , 2019-10-07

عنوان : ( سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای )

نویسندگان: آذر اسمعیل زائی , سیدعبدالکریم سجادی , جلیل وحدتی خاکی , سحر ملازاده بیدختی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکسیدهای آنتروپی بالا گونه ای از مواد می باشند که در سالهای اخیر به دلیل خواص شیمیایی-فیزیکی عالی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده اند . یکی از روش های مورد توجه برای تولید اکسیدهای آنتروپی بالا ، روش سنتزاحتراقی درمحلول می باشد. هدف از این تحقیق سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای می باشد ترکیب شیمیایی اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با استفاده از XRD ارزیابی شده است. همچنین خواص مغناطیسی نمونه های با استفاده از (VSM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده اند که اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی به طور موفقیت آمیزی به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای تولید شده است و همچنین مشاهده شده است که این اکسیدها فری مغناطیس می باشند.

کلمات کلیدی

, اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 , روش اسنتز احتراقی در محلول, ساختار اسپینلی, فری مغناطیس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079432,
author = {اسمعیل زائی, آذر and سجادی, سیدعبدالکریم and وحدتی خاکی, جلیل and ملازاده بیدختی, سحر},
title = {سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای},
booktitle = {سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 ، روش اسنتز احتراقی در محلول، ساختار اسپینلی، فری مغناطیس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای
%A اسمعیل زائی, آذر
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A ملازاده بیدختی, سحر
%J سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای
%D 2019

[Download]