جامعه شناسی اقتصادی و توسعه, دوره (8), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (311-331)

عنوان : ( سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی )

نویسندگان: رها شکفته , حسین میرزائی , علی اکبر مجدی , غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

\\\"مدیریت اقتصاد خانواده\\\" به عنوان متغیری جامع در پژوهش های داخلی و خارجی کمتر مورد توجه بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی سبک های مختلف مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی است. روش تحقیق مورد بررسی تئوری زمینه ای با ابزار مصاحبه عمیق می باشد. جامعه آماری، کلیه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال 1398 می باشند که در این بررسی 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. نتایج بدست آمده، دو سبک مدیریت عقلایی و غیر عقلایی را نشان داد. مؤلفه های اصلی مربوط به این مفهوم\\\"بسیج منابع مادی و معنوی، مطلوبیت، توجه به بحران، تعادل در دخل و خرج و عادات مالی\\\" می باشند. در این بین \\\" آینده نگری و مطلوبیت \\\" مهم ترین مؤلفه هایی هستند که تنوع در سبک های مدیریت اقتصادی در خانواده را موجب می شوند. در هر یک از این سبک ها، تیپ های دیگری نیز شناسایی شد. سبک های مدیریت اقتصادی عقلایی عبارتند از (عقلایی همه جانبه، عقلایی مطلوبیت گرا، عقلایی آینده گرا). سبک های غیر عقلایی مدیریت اقتصادی خانواده نیز عبارتند از (غیر عقلایی همه جانبه، غیر عقلایی مطلوبیت گرا و غیر عقلایی آینده گرا).

کلمات کلیدی

, سبک های مدیریت اقتصادی خانواده, مدیریت عقلایی, مدیریت غیر عقلایی, مطلوبیت, آینده گرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079446,
author = {شکفته, رها and میرزائی, حسین and مجدی, علی اکبر and صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی},
journal = {جامعه شناسی اقتصادی و توسعه},
year = {2020},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-4371},
pages = {311--331},
numpages = {20},
keywords = {سبک های مدیریت اقتصادی خانواده، مدیریت عقلایی، مدیریت غیر عقلایی، مطلوبیت، آینده گرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی
%A شکفته, رها
%A میرزائی, حسین
%A مجدی, علی اکبر
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
%@ 2322-4371
%D 2020

[Download]