جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (33), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (1-15)

عنوان : ( ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) )

نویسندگان: غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده های طبیعی در اقلیم های مختلف با ویژگی تکرار شونده می باشد. به علت پیچیدگی آن نسبت به سایر مخاطرات طبیعی کمتر شناخته شده است و گستره وسیعی از ابعاد محیط طبیعی و جوامع انسانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تاثیر بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بخشی از تاثیرات این پدیده بر زندگی مردم است. در این پژوهش سعی شده است تا امکان پیش بینی ریسک خشکسالی بررسی و اقدامات لازم به منظور کاهش اثرات ناشی از آن انجام شود. بدین منظور از شاخص های خشکسالی هواشناسی SPEI و eRDI و شاخص خشکسالی هیدرولوژیک (SRI) استفاده شده است. به منظور بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر این پدیده، از دو سناریوی انتشار خوش-بینانه و بدبینانه نیز استفاده شده است. دوره پایه این مطالعه 2015-1983 و دوره پیش بینی ریسک خشکسالی سال های 2100-2020 می باشد. دو روش مدل سازی BQR و Nonparametric Regression Loess استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه حاکی از یک کاهش نسبی در وقوع دفعات خشکسالی در 27 ساله آینده نزدیک در منطقه می-باشد. همچنین مقایسه روش های مختلف نشان از مناسب بودن مدل Nonparametric Regression Loess برای پیش بینی ریسک خشکسالی آینده را داشت.

کلمات کلیدی

, مخاطره خشکسالی, آسیب پذیری خشکسالی, ریسک خشکسالی, تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079455,
author = {کواکبی, غزاله and موسوی بایگی, محمد and علیزاده, امین and مساعدی, ابوالفضل and جباری نوقابی, مهدی},
title = {ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2020},
volume = {33},
number = {1},
month = {May},
issn = {2322-1682},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {مخاطره خشکسالی، آسیب پذیری خشکسالی، ریسک خشکسالی،تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)
%A کواکبی, غزاله
%A موسوی بایگی, محمد
%A علیزاده, امین
%A مساعدی, ابوالفضل
%A جباری نوقابی, مهدی
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2020

[Download]