آموزه های قرآنی, دوره (18), شماره (34), سال (2022-1) , صفحات (309-328)

عنوان : ( مراد از قرائت قرآن در آیه آخرسوره مزمل )

نویسندگان: حمید وحیدیان اردکان , حسن نقی زاده , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قطعا مکی است و در اوائل بعثت نازل شده ، آیه دارد و تمام آیات آن به استنثای آیه آخر 20سوره مزمل استتتد درباره آیه آخر آن اخت ا استتت برخی نمعون ع مه ا ایی آن را مدنی دانستتته زمخشتتری، ) و برخی نمعون فخر رازی و بیضاوی آن را نیز مکی دانسته اند.........

کلمات کلیدی

, سوره مزمل, نمازشب, تفسیرفقهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079456,
author = {وحیدیان اردکان, حمید and نقی زاده, حسن and رستمی, محمدحسن},
title = {مراد از قرائت قرآن در آیه آخرسوره مزمل},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2022},
volume = {18},
number = {34},
month = {January},
issn = {2251-9378},
pages = {309--328},
numpages = {19},
keywords = {سوره مزمل; نمازشب; تفسیرفقهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مراد از قرائت قرآن در آیه آخرسوره مزمل
%A وحیدیان اردکان, حمید
%A نقی زاده, حسن
%A رستمی, محمدحسن
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2022

[Download]