نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (18), شماره (8), سال (2020-11) , صفحات (37-70)

عنوان : ( نظریه پردازی در برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتی )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی , علیرضا هوشمند , مقصود امین خندقی , علی مقیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه پردازی در برنامه درسی روش شناسی تدوین نظریه است. در این مقاله دو ساختار تبیینی و تفهمی برای تدوین نظریه ها تشخیص داده شده است. نظریه های تبیینی به سیاق علوم تجربی و نظریه های تفهمی با در نظر گرفتن درجاتی از درگیرشدنِ شخصی، بی همتایی مربوط به تکرار ناپذیری و فهم پیچیدگی پدیدارهای تربیتی، تدوین می-شوند. در این مقاله دو رویکرد نظریه پردازی عینیت گرا- کاهش گرا و ذهنیت گرا- رمز و رازگرا به همراه یک شاخه فکری مربوط به آن که با نو مفهوم گرایی شناخته می شود، بررسی و در انطباق با نظریه های تبیینی و تفهمی قرار داده شده اند و نابسندگی آنها در مواجهه با ساحت های حیات انسانی بررسی شده است. عصب پدیدارشناسی به عنوان درمان نابسندگیِ بخشی نگری و تفکیکِ منابع معرفتی عینی و ذهنی از یکدیگر، زمینه الهام بخش برای نظریه پردازی و تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتی است که با نظر به روش شناسی محدودیت های متقابل توضیح داده شده است.

کلمات کلیدی

, نظریه پردازی, نظریه برنامه درسی, تبیین, تفهم, تبیینِ تفهمی, عصب پدیدارشناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079493,
author = {شعبانی ورکی, بختیار and هوشمند, علیرضا and امین خندقی, مقصود and مقیمی, علی},
title = {نظریه پردازی در برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتی},
journal = {نظریه و عمل در برنامه درسی},
year = {2020},
volume = {18},
number = {8},
month = {November},
issn = {2345-4938},
pages = {37--70},
numpages = {33},
keywords = {نظریه پردازی، نظریه برنامه درسی، تبیین، تفهم، تبیینِ تفهمی، عصب پدیدارشناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه پردازی در برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتی
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A هوشمند, علیرضا
%A امین خندقی, مقصود
%A مقیمی, علی
%J نظریه و عمل در برنامه درسی
%@ 2345-4938
%D 2020

[Download]