قبسات, دوره (24), شماره (94), سال (2020-3) , صفحات (53-81)

عنوان : ( نوخاستگی نفس و بدن (مغز/ بدن) از دیدگاه ملاصدرا و مایکل گزنیگا، بنیان گذار علوم شناختی )

نویسندگان: زهرا رسولی , محمدکاظم علمی سولا , علی غنائی چمن آباد , علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان همواره در طول تاریخ زوایای وجودی خود را از ابعاد و طرق مختلف بررســی و کاوش کرده است. مسئله تعامل نفس و بدن از جمله مسائلی است کــه بــا پیشــرفت علوم مختلفی چــون علــوم شــناختی از حــوزه فلســفه وارد علــوم تجربــی شــده اســت.ملاصدرا این موضوع را به صورت ابتکاری با طرح مسئله حدوث جســمانی نفــس بــر مبنای اصول تشکیک وجود و حرکت جوهری پاسخ داده است. مایکــل گزنیگــا نیــز به عنوان متخصص علــوم اعصاب شــناختی)Cognitive neuroscience( در صــدد است با مطالعه مغز و ساختار آن در قالب دیدگاه نوخاسته گرایی بــه ســؤال چگــونگی تعامل مغز/ ذهن پاسخ دهد. در این نوشــتار ابتــدا دیــدگاه نوخاســته گرایی بیــان شــده سپس سعی شده خوانشی از دیــدگاه ملاصــدرا در قالــب نظریــه نوخاســته گرایی ارائــه شود و با دیدگاه نوخاسته گرایانه گزنیگا مقایسه گردد و در نهایــت پــس از مقایســه و تحلیل به ارزیابی دیدگاه آنان می پردازد.

کلمات کلیدی

, نوخاستگی, تعامل ذهن و بدن, ملاصدرا, گزنیگا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079495,
author = {رسولی, زهرا and علمی سولا, محمدکاظم and غنائی چمن آباد, علی and کهنسال, علیرضا},
title = {نوخاستگی نفس و بدن (مغز/ بدن) از دیدگاه ملاصدرا و مایکل گزنیگا، بنیان گذار علوم شناختی},
journal = {قبسات},
year = {2020},
volume = {24},
number = {94},
month = {March},
issn = {1029-4538},
pages = {53--81},
numpages = {28},
keywords = {نوخاستگی، تعامل ذهن و بدن، ملاصدرا، گزنیگا،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نوخاستگی نفس و بدن (مغز/ بدن) از دیدگاه ملاصدرا و مایکل گزنیگا، بنیان گذار علوم شناختی
%A رسولی, زهرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A غنائی چمن آباد, علی
%A کهنسال, علیرضا
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2020

[Download]