علوم باغبانی, دوره (33), شماره (4), سال (2019-12) , صفحات (757-767)

عنوان : ( بررسی اثر برخی مالچ‌های آلی بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک (Aquilegia sp.) )

نویسندگان: یحیی سلاح ورزی , مریم کمالی , جعفر نباتی , حمید احمدپورمیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی اثر تنش یخ زدگی و ارزیابی تحمل به آن با استفاده از انواع مالچ‌‌های آلی در گیاه تاج الملوک تحت شرایط کنترل شده، این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تیمار‌های آزمایشی شامل 4 نوع مالچ در ترکیب با خاک ( شاهد (بدون استفاده از مالچ)، 50 درصد خاک+50 درصد کود دامی، 50 درصد خاک+ 50 درصد سوزنی برگ، 50 درصد خاک + 50 درصد سبوس برنج) و 5 سطح دمای یخ زدگی (0، 5-، 10-، 15-، 20- درجه سانتیگراد) بود. جهت ارزیابی تحمل به دماهای یخ زدگی درصد نشت الکترولیت‌ها، تعداد برگ، سطح سبز برگ، وزن خشک بوته و محتوای پرولین برگی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با کاهش دما از 0 به 20- درجه سانتیگراد قطر ساقه، سطح برگ و تعداد برگ در تیمار مالچ سبوس به ترتیب 6/42، 4/73، 2/21 درصد، در مالچ سوزنی برگ 2/35، 9/64، 6/47 درصد ، در مالچ کودی 1/ 20، 4/46، 8/7 درصد و در شاهد مالچ 8/32، 79، 7/30 درصد کاهش یافت در دمای 5- درجه سانتیگراد مقدار پرولین در برگ 26 درصد و در دمای 20- 50 درصد نسبت به شاهد افزایش داشت. همچنین کمترین مقدار پرولین (73/0 میکرومول بر گرم وزن تر) در گیاهان تحت تیمار با مالچ سبوس بود. به طور کلی، تنش یخبندان باعث کاهش صفات مورفولوژیک اندازه گیری شده در تاج الملوک شد ولی استفاده از مالچ­های آلی منجر به بهبود این صفات گردید به طوریکه بهترین نتایج در مالچ کود دامی بدست آمد.

کلمات کلیدی

, پرولین, کربوهیدرات, کلروفیل کل, نشت الکترولیت, وزن خشک, تاج الملوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079521,
author = {سلاح ورزی, یحیی and کمالی, مریم and نباتی, جعفر and احمدپورمیر, حمید},
title = {بررسی اثر برخی مالچ‌های آلی بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک (Aquilegia sp.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2019},
volume = {33},
number = {4},
month = {December},
issn = {2423-3986},
pages = {757--767},
numpages = {10},
keywords = {پرولین; کربوهیدرات; کلروفیل کل; نشت الکترولیت; وزن خشک; تاج الملوک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر برخی مالچ‌های آلی بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک (Aquilegia sp.)
%A سلاح ورزی, یحیی
%A کمالی, مریم
%A نباتی, جعفر
%A احمدپورمیر, حمید
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2019

[Download]