دانشکده علوم پزشکی نیشابور, دوره (7), شماره (4), سال (2020-7) , صفحات (31-42)

عنوان : ( میزان HMGB1 تولید شده از رده سلولی میکروگلیال BV-2 ملتهب، تحت تاثیر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان )

نویسندگان: اکرم امینیان , فرشید حمیدی , هادی محب علیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه شیرین بیان در طب سنتی اکثر مناطق جهان به عنوان دارو استفاده می شود، ارزش این گیاه به واسطه اثرات ضد سرفه، ضد دیابت، ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی مورد تایید قرار گرفته است. مواد و روشها: در این مطالعه اثر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر HMGB1تولیدی در رده سلولی میکروگلیا (BV-2)به عنوان یک واسطه التهابی در مدل سلولی (برونتنی) مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه شامل شش گروه (هر گروه سه تکرار) بود. گروه اول (کنترل منفی)، سلولها لیپوپلی ساکارید و گلیسیریزین دریافت نکردند. در گروه دوم (کنترل مثبت)، سلولهایBV-2القا شده با لیپوپلی ساکارید و بدون گلیسیریزین و در گروه 3 ،4 ،5و 6به ترتیب به محیط کشت سلولها 2/0 ،4/0 ،2/1و 4میکروگرم بر میلی لیتر گلیسیریزین افزوده شد، سپس میزان HMGB1توسط کیت الایزا در زمانهای 24 ،48و 72ساعت سنجیده شد. یافته ها: در هر 3گروه زمانی با افزایش غلظت گلیسیریزین میزان پروتئین HMGB1کاهش یافته ولی در گروه 24ساعت بین غلظت های 2/0و 2/1و در گروه 72ساعت بین کنترل مثبت و غلظت 2/0اختلاف معنی دار مشاهده نشده است، لذا نتیجه گرفته می شود که غلطت های مذکور بایستی در جهت موثرترین دوز افزایش داده شوند. نتیجه گیری : همراستا با مطالعات پیشین، گلیسیریزین موجب کاهش تولید HMGB1در رده سلولی میکروگلیا شد.

کلمات کلیدی

, HMGB1 شیرین بیان, پروتئین گلیسیریزین, سلول میکروگلیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079542,
author = {امینیان, اکرم and حمیدی, فرشید and محب علیان, هادی},
title = {میزان HMGB1 تولید شده از رده سلولی میکروگلیال BV-2 ملتهب، تحت تاثیر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان},
journal = {دانشکده علوم پزشکی نیشابور},
year = {2020},
volume = {7},
number = {4},
month = {July},
issn = {2383-3203},
pages = {31--42},
numpages = {11},
keywords = {HMGB1 شیرین بیان، پروتئین گلیسیریزین، سلول میکروگلیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان HMGB1 تولید شده از رده سلولی میکروگلیال BV-2 ملتهب، تحت تاثیر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان
%A امینیان, اکرم
%A حمیدی, فرشید
%A محب علیان, هادی
%J دانشکده علوم پزشکی نیشابور
%@ 2383-3203
%D 2020

[Download]