شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2021-01-24

عنوان : ( بررسی برخی خصوصیات عملکردی ژنوتیپ های منتخب عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط مزرعه )

نویسندگان: جعفر نباتی , احمد نظامی , علیرضا حسن فرد , محمد زارع مهرجردی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی ژنوتیپ های عدس با تنوع ژنتیکی بالا جهت به گزینی آنها درزمینۀ عملکرد اقتصادی بیشتر و بهره گیری از حداکثر پتانسیل تولید امری ضروری است؛ بنابراین مطالعه حاضر در راستای بررسی خصوصیات عملکردی 15 ژنونیپ عدس در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در پایان فصل رشد عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ژنوتیپ های مورد آزمایش تعیین شدند. بیش‌ترین عملکرد دانه به ژنوتیپ های MLC454 و MLC47به ترتیب با 134 و 125 گرم در مترمربع و کمترین آن به ژنوتیپ های MLC469، MLC303، MLC334 و MLC13 به ترتیب با 25، 16، 14 و 12 گرم در مترمربع متعلق بود. همچنین بیش ترین شاخص برداشت به ترتیب به میزان 7/29، 9/27 و 8/25 درصد در ژنوتیپ های MLC33، MLC84 و MLC286 و کمترین آن به ترتیب به میزان 9/9، 4/9 و 6/6 درصد در ژنوتیپ های MLC13، MLC334 و MLC303 مشاهده شد. ازآنجایی که عملکرد دانه یکی از مهم ترین خصوصیات عملکردی در عدس محسوب می شود، مطابق نتایج این آزمایش ژنوتیپ های MLC454 و MLC47به علت عملکرد دانه بیشتر به عنوان ژنوتیپ های برتر شناخته شدند.

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, شاخص برداشت, عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079557,
author = {نباتی, جعفر and نظامی, احمد and حسن فرد, علیرضا and محمد زارع مهرجردی and راستگو, مهدی},
title = {بررسی برخی خصوصیات عملکردی ژنوتیپ های منتخب عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط مزرعه},
booktitle = {شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2021},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تنوع ژنتیکی، شاخص برداشت، عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی برخی خصوصیات عملکردی ژنوتیپ های منتخب عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط مزرعه
%A نباتی, جعفر
%A نظامی, احمد
%A حسن فرد, علیرضا
%A محمد زارع مهرجردی
%A راستگو, مهدی
%J شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2021

[Download]