پژوهش علف های هرز, دوره (11), شماره (1), سال (2020-9) , صفحات (51-71)

عنوان : ( ارزیابی اثرات تلفیق علف کش های پیش‌کاشت و مالچ پلاستیکی بر جامعه علف‌های هرز کشت نشایی گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) )

نویسندگان: علیرضا رنجبران , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی کارایی مالچ‌های پلاستیکی شفاف و تیره همراه با کاربرد علف‌کش‌های پیش‌کاشت در زراعت گوجه‌فرنگی نشائی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه‌ای واقع در فرهادگرد شهرستان فریمان صورت گرفت. عامل اول کاربرد علف‌کش در هفت سطح شامل عدم کاربرد علف‌کش، استفاده از دز توصیه‌شده علف‌کش تریفلورالین (48% EC)، استفاده از 50 درصد دز توصیه شده علف‌کش تریفلورالین، استفاده از دز توصیه شده علف‌کش پندی‌متالین (استومپ؛ 33% EC)، استفاده از 50 درصد دز توصیه شده علف‌کش پندی‌متالین (استومپ)، استفاده از دز توصیه شده علف‌کش پندی‌متالین فرمولاسیون میکروکپسول (پرول؛ 5/45% CS) و استفاده از 50 درصد دز توصیه شده علف‌کش پندی‌متالین فرمولاسیون میکروکپسول (پرول) و عامل دوم آزمایش کاربرد مالچ پلاستیکی در سه سطح شامل عدم کاربرد مالچ پلاستیک، استفاده از مالچ پلاستیک تیره و استفاده از مالچ پلاستیک شفاف بود. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد علف کش یا مالچ پلاستیکی نسبت به تیمار شاهد عدم کنترل منجر به کاهش 100 درصدی تراکم و زیست توده علف‌های هرز و افزایش60 درصدی عملکرد زیست توده و 5/67 درصدی عملکرد میوه گوجه‌فرنگی شد. کاربرد مالچ پلاستیکی تیره نسبت به شفاف تأثیر بیشتری بر کنترل علف‌های هرز داشت، به‌طوری‌که در هر سه مرحله نمونه‌برداری، مالچ تیره کنترل 100 درصدی بر تراکم و زیست‌توده علف‌های هرز داشت، اما مالچ شفاف به‌طور کامل علف‌های هرز را کنترل نکرد. افزایش دز مصرفی علف‌کش‌ها نیز منجر به افزایش میزان کنترل علف‌های هرز و افزایش عملکرد گوجه‌فرنگی شد، به‌طوری‌که افزایش دز مصرفی تریفلورالین از یک و نیم به سه لیتر در هکتار، منجر به کنترل 25 درصدی زیست توده علف‌های هرز و افزایش 25 درصدی عملکرد میوه گوجه‌فرنگی شد. کاربرد هم‌زمان مالچ پلاستیک تیره و علف‌کش پرول به میزان سه لیتر در هکتار بیشترین کارایی کنترل علف‌های هرز (100 درصد کنترل)، بیشترین عملکرد زیست توده (118 تن در هکتار) و عملکرد میوه (150 تن در هکتار) گوجه‌فرنگی را به دنبال داشت. با توجه به نتایج این آزمایش می‌توان با استفاده از مالچ پلاستیک تیره و مصرف علف‌کش‌ پرول عملکرد مناسبی به دست آورد.

کلمات کلیدی

, پندی‌متالین, تریفلورالین, دز کاهش یافته, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079600,
author = {رنجبران, علیرضا and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی اثرات تلفیق علف کش های پیش‌کاشت و مالچ پلاستیکی بر جامعه علف‌های هرز کشت نشایی گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.)},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2020},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-6563},
pages = {51--71},
numpages = {20},
keywords = {پندی‌متالین، تریفلورالین، دز کاهش یافته، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات تلفیق علف کش های پیش‌کاشت و مالچ پلاستیکی بر جامعه علف‌های هرز کشت نشایی گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.)
%A رنجبران, علیرضا
%A راستگو, مهدی
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2020

[Download]