رشد فناوری, دوره (15), شماره (60), سال (2019-10) , صفحات (50-65)

عنوان : ( فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشها )

نویسندگان: محمدمهدی فراحی , مونا کاردانی ملکی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رایانش ابری به عنوان یک فناوری جذاب در حال رشد در بین شرکت ها در سراسر جهان شناخته شده است. درحالی که مزایای زیادی می تواند برای واحد منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط داشته باشد با این حال بهره گیری از آن می تواند دربردارنده چالش های چندی نیز باشد. در مطالعه حاضر با تمرکز بر بررسی ادبیات رایانش ابری و مرور تحقیقات پیشین که بر روی نقش فناوری رایانش ابری، کاربردهای آن، مزیت ها و چالش های آن در سازمان های کوچک و متوسط و به ویژه در سیستم های مدیریت منابع انسانی مبنی بر رایانش ابر می باشد، بررسی شده است. بر اساس یافته های این مطالعه کاربردهای رایانش ابری در نظام های مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط گسترده است. این فناوری می تواند در استعدادیابی و جذب استعدادها، آموزش و توسعه منابع انسانی، نظام های مدیریت جبران خدمات و مدیریت و ارزیابی عمکلرد منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین مزیت ها و چالش های این فناوری در مدیریت منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط در دو دسته کلی شامل عوامل داخلی و خارجی معرفی شده است. مزیت ها و چالش های داخلی شامل عوامل فنی، امنیتی، منابع انسانی، و مالی می باشد و عوامل خارج از سازمان شامل عوامل محیطی و قانونی بوده است. بخشی از این مزیت ها و چالش ها به واسطه اندازه کوچک و متوسط این شرکت ها و بخشی از آن ناشی از شرایط نظام های مدیریت منابع انسانی می باشد.

کلمات کلیدی

, شرکت های کوچک و متوسط, رایانش ابری, مدیریت منابع انسانی, کاربردها, مزایا و چالش ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079601,
author = {فراحی, محمدمهدی and کاردانی ملکی نژاد, مونا},
title = {فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشها},
journal = {رشد فناوری},
year = {2019},
volume = {15},
number = {60},
month = {October},
issn = {1735-5486},
pages = {50--65},
numpages = {15},
keywords = {شرکت های کوچک و متوسط، رایانش ابری، مدیریت منابع انسانی، کاربردها، مزایا و چالش ها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشها
%A فراحی, محمدمهدی
%A کاردانی ملکی نژاد, مونا
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2019

[Download]