مدیریت سلامت, دوره (21), شماره (71), سال (2018-7) , صفحات (7-22)

عنوان : ( شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , اردلان فیلی , عباس ثابت , محسن دشتی پور , هادی دانشمندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تسهیم دانش موثر میان اعضای هیات علمی، یکی از شرایط اساسی کسب شایستگی های علمی و بهبود وضعیت پژوهشی در دانشگاه هاست. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی موثر بر تسهیم دانش و رتبه بندی این عوامل انجام شده است تا مدیران و سیاستگذاران این حوزه بتوانند بر مبنای این رتبه بندی اقدامات عملی مناسب انجام دهند. روش کار: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت و روش، توصیفی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تهیه شده مبتنی بر روش های تصمیم گیری چند شاخصه به کار رفته در این پژوهش (روش آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری و روش تحلیل شبکه ای) استفاده شد که توسط ده نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حداقل پنج سال سابقه حضور در دانشگاه تکمیل گردیده است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار سوپر دسیژن تحلیل شد. (Superdeicision) یافته ها: با توجه به نتایج در محیط آموزشی، عوامل اعتماد، فرهنگ سازمانی و ارتباطات بیشترین اثر گذاری و عوامل فنآوری و ساختار سازمانی کمترین اثر را بر تسهیم دانش داشته اند. نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت، عوامل میان فردی و عوامل نرم سازمانی مانند فرهنگ سازمانی، نسبت به عوامل سخت سازمانی مانند ساختار و فن آوری بر تسهیم دانش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاثیر بیشتری دارند.

کلمات کلیدی

, تسهیم دانش, اعتماد, فرهنگ سازمانی, ارتباطات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079618,
author = {کاظمی, مصطفی and فیلی, اردلان and عباس ثابت and محسن دشتی پور and هادی دانشمندی},
title = {شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردی},
journal = {مدیریت سلامت},
year = {2018},
volume = {21},
number = {71},
month = {July},
issn = {2008-1200},
pages = {7--22},
numpages = {15},
keywords = {تسهیم دانش، اعتماد، فرهنگ سازمانی، ارتباطات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردی
%A کاظمی, مصطفی
%A فیلی, اردلان
%A عباس ثابت
%A محسن دشتی پور
%A هادی دانشمندی
%J مدیریت سلامت
%@ 2008-1200
%D 2018

[Download]