مطالعات ترجمه قرآن و حدیث, دوره (7), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (25-40)

عنوان : ( بررسی نظرها و نظریه ها در رویکردی نوین به پیشینة تاریخ ترجمه قرآن کریم؛ مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی )

نویسندگان: حسینعلی مصطفوی گرو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکردهای مختلف به بحث ترجمه، منجر به پیدایش مباحث پرشماری در این حوزه گردید که هریک علم ترجمه را از زاویه ای بسط و گسترش داده و زمینه های تبدیل آن به رشته ای مجزا تحت عنوان مهیا ساخت. از میان شمار فراوان مباحث مذکور، آنچه در این جستار برای بررسی » مطالعات ترجمه « ترجمه قرآن از منظر تفکیک میان نظر و نظریه است. » پیشینه « انتخاب شد، پرداختی نوین به مقولة بر این اساس مسأله پژوهش بر این بنا گذارده شد که پیشینة ترجمه قرآن نشان گر کدام نوع نگاه به امر ترجمه در سیر تاریخی خود است؟ بررسی ها درخصوص سیر تکوینی پیشینه ترجمه ها از ابتدای تاریخ اسلام تا دوران معاصر به ویژه در ترجمه های فارسی قرآن کریم نشان داد با توجه به تعریف آنچه درخصوص تاریخ ترجمه قرآن رخ داده، بیشتر از نوع نگاه نظرمدار و نه ،» نظریه ترجمه « نظریه پرداز است. هرچند نمی توان و نباید منکر وجود برخی نظریه پردازی های موفق در این

کلمات کلیدی

, ترجمه قرآن, ماهیت ترجمه, پیشینه ترجمه, نظریه ترجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079620,
author = {مصطفوی گرو, حسینعلی},
title = {بررسی نظرها و نظریه ها در رویکردی نوین به پیشینة تاریخ ترجمه قرآن کریم؛ مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی},
journal = {مطالعات ترجمه قرآن و حدیث},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2423-3757},
pages = {25--40},
numpages = {15},
keywords = {ترجمه قرآن، ماهیت ترجمه، پیشینه ترجمه، نظریه ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نظرها و نظریه ها در رویکردی نوین به پیشینة تاریخ ترجمه قرآن کریم؛ مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی
%A مصطفوی گرو, حسینعلی
%J مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
%@ 2423-3757
%D 2020

[Download]