زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-8) , صفحات (227-244)

عنوان : ( بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل )

نویسندگان: محمدباقر عالیزاده , حسن مکاریان , علی عبادی خزینه قدیم , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال­های اخیر جهت تولید محصولات سالم و کاهش مشکلات زیست­ محیطی، از کودهای آلی و زیستی برای افزایش حاصلخیزی خاک، رفع نیاز تغذیه ­ای و افزایش رشد گیاهان استفاده می ­شود. به­ منظور بررسی تأثیر کودهای آلی و زیستی بر صفات کمی و کیفی زعفران آزمایشی در دو سال زراعی 95- 1394 و 96- 1395 به ­صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل اجرا شد. کرت­ های اصلی شامل کودهای آلی در سه سطح شاهد، ورمی­ کمپوست (10 تن در هکتار) و کود دامی (25 تن در هکتار) و کرت­ های فرعی شامل کودهای زیستی در تلقیح با بنه و مخلوط با آب آبیاری در پنج سطح شاهد، ازتوباکتر (Azotobacter sp.PTCC 1658)، سودوموناس آیروژینوس (Pseudomonaaeroginosa)و باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) و تلفیق آن­ها (Azotobacter sp.PTCC 1658 + Bacillus subtilis +Pseudomonaaeroginosa ) بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش کودهای آلی و زیستی سبب افزایش معنی دار صفات وزن تر گل، عملکرد خشک و تر کلاله و خامه و ترکیبات کیفی شامل کروسین (عامل ایجاد رنگ)، پیکروکروسین (عامل ایجاد طعم) و سافرانال (عامل ایجاد عطر) نسبت به تیمار شاهد گردید. کاربرد کود دامی و ورمی­ کمپوست همراه با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی (ازتوباکتر، سودوموناس آیروژینوسو باسیلوس سوبتیلیس) عملکرد خشک کلاله را از 86/0 کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد، بترتیب به 93/2 و 70/2کیلوگرم در هکتار در تیمارهای مذکور افزایش داد. همچنین کود دامی همراه با کاربرد توأم کودهای زیستی، میزان پیکروکروسین، سافرانال و کروسین را به­ ترتیب 73، 77 و 83 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. با توجه به نتایج این آزمایش، کاربرد توأم کودهای آلی و زیستی ضمن کاهش آلودگی­ های زیست محیطی، می تواند از طریق اثرات هم ­افزایی باعث افزایش معنی­ دار عملکرد کمی و کیفی زعفران شود.

کلمات کلیدی

, ازتوباکتر, باسیلوس سوبتلیس, سافرانال, سودوموناس آیروژینوس, کود دامی, ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079633,
author = {محمدباقر عالیزاده and حسن مکاریان and علی عبادی خزینه قدیم and ایزدی دربندی, ابراهیم and احمد غلامی},
title = {بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {August},
issn = {2383-1529},
pages = {227--244},
numpages = {17},
keywords = {ازتوباکتر; باسیلوس سوبتلیس; سافرانال; سودوموناس آیروژینوس; کود دامی; ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل
%A محمدباقر عالیزاده
%A حسن مکاریان
%A علی عبادی خزینه قدیم
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A احمد غلامی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2019

[Download]