مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (51), شماره (4), سال (2019-11) , صفحات (733-748)

عنوان : ( ارائه روشی تحلیلی از ترکیب المان قابی بتن مسلح فیبری شبه تیموشنکو و تئوری میدان فشاری )

نویسندگان: بهروز یوسفی , محمدرضا اصفهانی , محمدرضا توکلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی دقیق رفتار یک سازه با روش تحلیلی، بایستی توانایی تخمین مناسبی از سختی اولیه سازه، بیشینه ظرفیت و شکل‌پذیری‌های محلی و کلی را داشته باشد. در این پژوهش به منظور شبیه‌سازی رفتار غیرخطی سازه‌های بتنی مسلح تحت بارگذاری یکنواخت، یک المان تیرستونی فیبری با روش کنترل جابجایی مبتنی بر روش طول قوس خطی شده توسعه داده شده است. فرمول‌بندی این المان بر مبنای ترکیب تئوری تیر اویلر- برنولی و تیموشنکو به همراه اثرات اندرکنشی محوری، خمشی و برشی در دامنه هر المان پیاده‌سازی شده است. در جریان حل غیرخطی، سطح مقطع هر المان در نقاط گوسی، با مجموعه فیبرهای گسسته با رفتار تک‌محوری معادل می‌شود. همچنین به منظور درنظرگرفتن تغییرشکل برشی المان، رویکرد ترک پخشی چهارجهته و تئوری میدان فشاری اصلاح‌شده (MCFT) در قالب تحلیل غیرخطی برشی به روش الگوریتم کنترل تغییرمکان مستقیم در زیربرنامه اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش مبنای فرمول‌بندی عددی پیکربندی مرجع، پیکربندی گام قبل و پیکربندی تغییرشکل‌نیافته اولیه به صورت همزمان در نظر گرفته شده است و رویکرد تحلیلی الگوریتم، توانایی تغییر فرمولاسیون لاگرانژی به روز شده به لاگرانژی کل منطبق با الگوریتم حاکم بر مساله را نیز دارد. المان فیبری توسعه‌داده شده توسط آزمایش‌های تجربی متعددی مورد اعتبارسنجی شده و ارزیابی روش تحلیلی ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته است. روش ارائه شده با فرضیات صورت گرفته، در سازه‌های با مودهای ترکیبی حاکم خمشی- برشی تقریب نسبتا مناسب و روند همگرایی قابل قبول با سرعت پردازش تحلیلی بالا را در مسائل را نتیجه می‌دهد.

کلمات کلیدی

, المان تیرستونی فیبری , ترک پخشی چهارجهته , تیر تیموشنکو , روش طول قوس خطی شده, الگوریتم کنترل تغییرمکان مستقیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079659,
author = {یوسفی, بهروز and اصفهانی, محمدرضا and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {ارائه روشی تحلیلی از ترکیب المان قابی بتن مسلح فیبری شبه تیموشنکو و تئوری میدان فشاری},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2019},
volume = {51},
number = {4},
month = {November},
issn = {2588-297X},
pages = {733--748},
numpages = {15},
keywords = {المان تیرستونی فیبری ; ترک پخشی چهارجهته ; تیر تیموشنکو ; روش طول قوس خطی شده; الگوریتم کنترل تغییرمکان مستقیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه روشی تحلیلی از ترکیب المان قابی بتن مسلح فیبری شبه تیموشنکو و تئوری میدان فشاری
%A یوسفی, بهروز
%A اصفهانی, محمدرضا
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2019

[Download]