مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (51), شماره (4), سال (2019-11) , صفحات (685-698)

عنوان : ( رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP )

نویسندگان: بهروز فراهی , محمدرضا اصفهانی , جواد سبزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاصیت بازگشت پذیری و توان در ساخت و تقویت اجزای بتن مسلح استفاده کرد. اجزای بتنی تقویت شده با این آلیاژها، قابلیت شکلاز آن می های متوالی بارگذاری و باربرداری، خسارت چنین در چرخه جذب انرژی بالاتری نسبت به تیرهای بتن مسلح معمولی دارند و هم رو، بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن شوند. هدف از پژوهش پیش کمتری نسبت به تیرهای بتن مسلح رایج متحمل می) و مقایسه ی NSM-SMA دار به روش تقویت خمشی نصب در نزدیک سطح (مسلح تقویت شده با آلیاژهای هوشمند حافظه یابی به اهداف است. برای دستNSM-FRP ها با تیرهای بتن مسلح معمولی و نیز تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روشآن نمونه 3 متر ساخته شد. از میان این تیرها، میلی1150 متر و طول میلی150×200 تیر بتن مسلح به ابعاد مقطع 11پژوهش، NSM- و با روش GFRP نمونه با میلگردهای 4تقویت شدند و NSM-SMA نمونه به وسیله روش 4بدون تقویت بودند، های استاتیکی و ای و بارگذاری ها به صورت دو سر ساده تحت آزمایش خمش سه نقطه مورد تقویت قرار گرفتند. نمونهFRPبارگذاری- باربرداری قرار گرفتند و عوامل متعددی از جمله مقاومت، میزان جذب انرژی، قابلیت بازیابی تغییر شکل و توانایی تحت بار NSM-SMAبستن عرض ترک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش چنین تحت بارگذاری- باربرداری، استاتیکی، تغییر مکان وسط دهانه و جذب انرژی بالاتری نسبت به سایر تیرها دارند. هم خسارت کمتری نسبت به سایر تیرها داشتند.NSM-SMAتیرهای تقویت شده با روش

کلمات کلیدی

, تیر بتن مسلح, آلیاژهای هوشمند حافظه‌دار, روش تقویت نصب در نزدیک سطح, جذب انرژی, بازیابی تغییر شکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079660,
author = {فراهی, بهروز and اصفهانی, محمدرضا and سبزی, جواد},
title = {رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2019},
volume = {51},
number = {4},
month = {November},
issn = {2588-297X},
pages = {685--698},
numpages = {13},
keywords = {تیر بتن مسلح; آلیاژهای هوشمند حافظه‌دار; روش تقویت نصب در نزدیک سطح; جذب انرژی; بازیابی تغییر شکل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP
%A فراهی, بهروز
%A اصفهانی, محمدرضا
%A سبزی, جواد
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2019

[Download]