افق دانش, دوره (26), شماره (1), سال (2020-1) , صفحات (14-23)

عنوان : ( مقایسه اثر محافظتی دم کرده گل محمدی و ویتامین E بر صدمات کروموزومی ناشی از تابش اشعه x در لنفوسیتهای خون انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دوهسته ای )

نویسندگان: الهام خانی راد , فرهنگ حداد , شکوه الزمان سلیمانی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: هر روزه افراد بیشتری به دلایل شغلی و درمانی در معرض تأثیرات مخرب پرتوهای یونیزان، از جمله آسیب های کروموزومی قرار می گیرند. ترکیبات محافظ پرتو می توانند با مکانیسم هایی نظیر به دام انداختن رادیکالهای آزاد، اهدای هیدروژن به مولکول های آسیب دیده و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی موجب کاهش این نوع آسیبها شوند. گیاهان دارویی که به طور سنتی در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، به دلیل عوارض جانبی کمتر و مقرون به صرفه بودن نسبت به محافظت کننده های شیمیایی از جایگاه ویژه ای در این ارتباط برخوردارند. گل محمدی از جمله گیاهان دارویی است که مصرف گسترده ای در طب سنتی داشته و دارد. هدف این مطالعه بررسی اثرات ضد پرتوی این گیاه است. مواد و روش ها: در یک مطالعه آزمایشگاهی، تأثیر حفاظتی یک هفته مصرف دم کرده گل محمدی در مقابل آسیب القا شده توسط 2Gy اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E، در لنفوسیت های خون محیطی پنج داوطلب در زمان های 1، 24 ، 96 ساعت و یک هفته پس از آخرین مصرف با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دوهسته ای، بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دم کرده گل محمدی درست پس از آخرین مصرف می تواند فراوانی میکرونوکلئوس را به شکل معنی داری کاهش دهد. این کاهش فراوانی مشابه تأثیر ویتامین E در همین زمان است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند مصرف دم کرده گل محمدی قابلیت حفاظت سلولی در برابر آسیب های ناشی از تابش اشعه یونیزان را داراست و می تواند به عنوان یک محافظت کننده ارزانتر و با امکان مصرف روزانه نسبت به ویتامین E مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, گل محمدی, ویتامین E, اشعهX, میکرونوکلئوس, لنفوسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079714,
author = {الهام خانی راد and حداد, فرهنگ and شکوه الزمان سلیمانی فرد},
title = {مقایسه اثر محافظتی دم کرده گل محمدی و ویتامین E بر صدمات کروموزومی ناشی از تابش اشعه x در لنفوسیتهای خون انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دوهسته ای},
journal = {افق دانش},
year = {2020},
volume = {26},
number = {1},
month = {January},
issn = {1735-1855},
pages = {14--23},
numpages = {9},
keywords = {گل محمدی، ویتامین E، اشعهX، میکرونوکلئوس، لنفوسیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر محافظتی دم کرده گل محمدی و ویتامین E بر صدمات کروموزومی ناشی از تابش اشعه x در لنفوسیتهای خون انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دوهسته ای
%A الهام خانی راد
%A حداد, فرهنگ
%A شکوه الزمان سلیمانی فرد
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2020

[Download]