پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی, دوره (22), شماره (4), سال (2019-11) , صفحات (221-227)

عنوان : ( پاسخ تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین و نشانگرهای مقاومت به انسولین رت های نر چاق به دو نوع شدت تمرین هوازی )

نویسندگان: کیوان حجازی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهرداد فتحی , محمد مسافری ضیاءالدینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهدف:آدیپونکتین به طورعمده توسط بافت چربی تولیدمی شود و رابطه معکوسی بین سطوح آدیپونکتین در گردش و سندرم متابولیک، چاقی و بیماری قلبی-عروقی وجود دارد. هدف از مطالعه حاضراثرهشت هفته تمرین هوازی باشدت متوسط وبالا برسطوح سرمی آدیپونکتین و شاخص های مقاومت به انسولین رت های نرچاق بود. مواد و روش ها:دراین مطالعه تجربی،تعداد24 سررت نرچاق نژاد ویستار(وزن 250 الی300 گرم، نمایه توده بالای30 گرم برسانتیمتر مربع) به سه گروه تمرین هوازی با28 متردردقیقه(شدت متوسط)،گروه تمرین هوازی با شدت34 متردردقیقه(شدت بالا)وگروه کنترل تقسیم شدند.تمرین هوازی شامل: هشت هفته تمرین هوازی روی نوارگردان، تعدادجلسات تمرینی5 جلسه درهفته به مدت زمان60 دقیقه درروزاجراشد.ازتی همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA) برای بررسی به ترتیب تفاوت میانگین های بین گروهی استفاده شد. از آزمون تعقیبی توکی جهت مقایسه دو به دو گروه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها:سطوح آدیپونکتین سرمی گروه های تمرین هوازی با شدت متوسط (04/0=p) و بالا (04/0=p) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری یافت. هم چنین تفاوت معنی داری بین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط و بالا بر سطوح آدیپونکتین سرمی مشاهده نشد(00/1=p). علاوه بر این سطح گلوکز و انسولین سرمی گروه های تمرین هوازی با شدت متوسط و بالا نسبت به گروه کنترل کاهش یافت، اما این تغییرات معنی دار نبود(05/0

کلمات کلیدی

, چاقی, تمرین هوازی, آدیپونکتین, شاخص مقاومت به انسولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079730,
author = {کیوان حجازی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and فتحی, مهرداد and مسافری ضیاءالدینی, محمد},
title = {پاسخ تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین و نشانگرهای مقاومت به انسولین رت های نر چاق به دو نوع شدت تمرین هوازی},
journal = {پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی},
year = {2019},
volume = {22},
number = {4},
month = {November},
issn = {2538-3000},
pages = {221--227},
numpages = {6},
keywords = {چاقی، تمرین هوازی، آدیپونکتین، شاخص مقاومت به انسولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین و نشانگرهای مقاومت به انسولین رت های نر چاق به دو نوع شدت تمرین هوازی
%A کیوان حجازی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A فتحی, مهرداد
%A مسافری ضیاءالدینی, محمد
%J پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی
%@ 2538-3000
%D 2019

[Download]