میکروبیولوژی دامپزشکی, دوره (16), شماره (40), سال (2021-2) , صفحات (107-117)

عنوان : ( بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140 )

نویسندگان: حمیدرضا نیکدوست , سمانه عیدی , هادی محب علیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش بیماری های مرتبط با نقص ایمنی و سرطان در سال های اخیر، تلاش های زیادی در جهت استفاده از عوامل تعدیل کننده سیستم ایمنی با منشا طبیعی به عنوان ترکیبات دارویی، شکل گرفته است که در این میان مخمرها می توانند به عنوان ترکیبات محرک ایمنی مورد استفاده قرار گیرند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی میلوئیدی مزمن C140 بود. برای این منظور عصاره‌ی سیتوپلاسمی سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس در زمان‌های 48،24 و72 ساعت با مقادیر 1/0، 1، 10، 50، 100، 200 میکروگرم بر میلی لیتر در مجاورت سلول‌های سرطانی C140 قرار داده شد و اثر آن با استفاده از آزمون های MTT و فلوسایتومتری بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که در دوز‌های پائین تر از 50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره در زمان‌های مورد مطالعه، هیچ گونه تاثیری بر روی سلول های سرطانی مشاهده نشد؛ در حالیکه از دوز 50 میکروگرم بر میلی‌لیتر به بالا خاصیت سلول کشی عصاره سیتوپلاسمی وابسته به زمان بوده و با افزایش زمان، درصد مهار رشد نیز به طور معنی داری افزایش یافت) 001/0(

کلمات کلیدی

, سایتوتوکسیسیتی , عصاره سیتوپلاسمی؛ کاندیدا آلبیکنس, رده سرطانی C140
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079739,
author = {نیکدوست, حمیدرضا and عیدی, سمانه and محب علیان, هادی},
title = {بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140},
journal = {میکروبیولوژی دامپزشکی},
year = {2021},
volume = {16},
number = {40},
month = {February},
issn = {2251-8851},
pages = {107--117},
numpages = {10},
keywords = {سایتوتوکسیسیتی ، عصاره سیتوپلاسمی؛ کاندیدا آلبیکنس، رده سرطانی C140},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140
%A نیکدوست, حمیدرضا
%A عیدی, سمانه
%A محب علیان, هادی
%J میکروبیولوژی دامپزشکی
%@ 2251-8851
%D 2021

[Download]