روانشناسی و روانپزشکی شناخت, دوره (7), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (57-77)

عنوان : ( مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی و بهنجار )

نویسندگان: منیر جمالی , فرزین یغمایی , پرویز صباحی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: توانایی بازشناسی هیجان، برای درک رفتار شخص مقابل ضروری است و بازشناسی هیجان می‌تواند از چهره، صدا و حرکات بدن انجام پذیرد. هدف: هدف پژوهش، مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی و وسواسی و عادی بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی ۱۳۹۵ تشکیل دادند. ۴۰۰ دانشجو به ‌صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌ی بالینی میلون ۳ را کامل کردند. سپس براساس ملاک‌های ورود ۳۰ نفر برای هر گروه انتخاب شدند. آزمون‌های بازشناسی هیجان چهره‌ای، صوتی، تنی و نظریه ذهن بر روی شرکت‌کنندگان اجرا شد. داده‌ها با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره بررسی شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین گروه شخصیت ضداجتماعی و شخصیت وسواسی در امتیازدهی برانگیختگی هیجان صوتی خشم (۰/۰۲۸=p) و بین گروه شخصیت وسواسی و عادی در امتیازدهی شدت هیجان خنثی (۰/۰۴۹=p) تفاوت معنادار وجود داشت. در بازشناسی هیجان تن بین گروه شخصیت ضداجتماعی و عادی در دو حالت هیجان شادی (۰/۰۰۴=p)، (۰/۰۰۱=p) و بین گروه شخصیت وسواسی و عادی در یک حالت هیجان شادی (۰/۰۱۶=p) تفاوت معنادار وجود داشت (۰/۰۵

کلمات کلیدی

, بازشناسی هیجان, اختلال شخصیت ضد اجتماعی, اختلال شخصیت وسواسی, بهنجار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079756,
author = {منیر جمالی and فرزین یغمایی and پرویز صباحی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی و بهنجار},
journal = {روانشناسی و روانپزشکی شناخت},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۵۸۸-۶۶۵۷},
pages = {57--77},
numpages = {20},
keywords = {بازشناسی هیجان، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی، بهنجار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی و بهنجار
%A منیر جمالی
%A فرزین یغمایی
%A پرویز صباحی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روانشناسی و روانپزشکی شناخت
%@ ۲۵۸۸-۶۶۵۷
%D 2020

[Download]