بیمارستان, دوره (19), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (17-26)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهد )

نویسندگان: سمیه فدایی , مصطفی کاظمی , فاطمه نژادشکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی و ارتقا کیفیت خدمات در بیمارستان­ها که با سلامتی انسانها سروکار دارند، اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و وزن ­دهی معیارهای سنجش کیفیت و رتبه ­بندی بیمارستان­های مشهد انجام شده ­است. مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی در زمستان سال 1396 انجام شد. در این مطالعه با بررسی ادبیات پژوهش، ابعاد کیفیت خدمات در بیمارستان شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی از گروه خبرگان (شامل 8 نفر( نظرخواهی به عمل آمد و ضرایب اهمیت هر یک از ابعاد از طریق فرایند تحلیل سلسله ­مراتبی در محیط فازی (FAHP) محاسبه شد. پرسشنامه ماتریس تصمیم‌ به روش نمونه­گیری دردسترس توسط نمونه 400 نفره از همراهان بیمار چهار بیمارستان تکمیل گردید. سپس با استفاده از روش GRA-TOPSIS بیمارستانها رتبه­ بندی شدند. روایی هر دو پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد. نتایج: نتایج FAHP نشان می ­دهد بعد کیفیت دانش و مهارت پزشکی بیشترین ضریب اهمیت را دارد. همچنین با تحلیل داده ­ها با استفاده از GRA-TOPSIS بیمارستان سوم، رتبه چهارم را در ارائه خدمات بدست آورد. همچنین نتایج نشان می ­دهد که در بیمارستان سوم کیفیت دسترسی نیازمند بیشترین بهبود است. نتیجه­ گیری: روش GRA-TOPSIS علاوه بر رتبه­ بندی بیمارستان­ها بر اساس معیارهای کیفیت خدمات قادر است نقاط ضعف هر بیمارستان در هر یک از معیارها مشخص نماید. در نتیجه اولویت­های بهبود کیفیت خدمات در هر بیمارستان مشخص شد و بر اساس آن مدیر بیمارستان می تواند برای بهبود عملکرد در معیارهای که عملکرد پایینی نسبت به سایر بیمارستان­ها کسب کرده است، تلاش نماید.

کلمات کلیدی

, بیمارستان‌ها, کیفیت خدمات, تحلیل رابطه ای‌خاکستری- تاپسیس, تحلیل سلسله مراتبی فازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079806,
author = {فدایی, سمیه and کاظمی, مصطفی and نژادشکوهی, فاطمه},
title = {ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهد},
journal = {بیمارستان},
year = {2020},
volume = {19},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1928},
pages = {17--26},
numpages = {9},
keywords = {بیمارستان‌ها، کیفیت خدمات، تحلیل رابطه ای‌خاکستری- تاپسیس، تحلیل سلسله مراتبی فازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهد
%A فدایی, سمیه
%A کاظمی, مصطفی
%A نژادشکوهی, فاطمه
%J بیمارستان
%@ 2008-1928
%D 2020

[Download]