فلسفه, دوره (47), شماره (2), سال (2020-2) , صفحات (87-105)

عنوان : ( تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن )

نویسندگان: ریحانه شایسته , محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسألة رویا از جمله مسائل مورد توجه انسان ها در اعصار مختلف بوده است و روان شناسان نیز تا حد زیادی دربارۀ آن به تحقیق و بررسی پرداخته اند با این حال بسیاری از مسائل آن مانند ماهیت و حقیقت رویاهای صادقه در پاره ای از ابهام به سر می برد. در این میان ملاصدرا در مقام یک فیلسوف و به مثابه یک روان شناس، این مساله را تا حدودی در کتب خود مطرح کرده است و این نوشتار پس از استخراج مبانی فلسفی مرتبط به خواب و مسائل روان شناسی آن، نشان داده است که با توجه به دستگاه فکری ملاصدرا مبتنـی بر اصالت وجود، تشکیـک وجود، حرکت جوهری، جسمانیـة الحدوث و روحانیة البقا و به تبع آن دو بعدی بودن انسان و اعتقاد صدرا به اختیار، شالوده ای مناسب برای تعریف رویا، انواع رویا و منشأ رویا به وجود می آید. البته باید توجه کرد که گرچه برخی از نظرات ملاصدرا به دلیل توجه به بعد مادی (بدنی) انسان و درنظر گرفتن یکی از ابعاد وجودی وی تا حدودی با روان شناسی سازگار است، اما به علت فقدان جنبه تجردی در روان شناسی معاصر می توان نظرات خاص و دقیقی درباره انواع خواب و به خصوص رویاهای صادقه از دیدگاه ملاصدرا استخراج کرد.

کلمات کلیدی

, : ملاصدرا, خواب, رویا, فلسفه, روان شناسی شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079829,
author = {شایسته, ریحانه and علمی سولا, محمدکاظم and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن},
journal = {فلسفه},
year = {2020},
volume = {47},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-1553},
pages = {87--105},
numpages = {18},
keywords = {: ملاصدرا، خواب، رویا، فلسفه، روان شناسی شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن
%A شایسته, ریحانه
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A حسینی, سیدمرتضی
%J فلسفه
%@ 2008-1553
%D 2020

[Download]