سلامت اجتماعی, دوره (7), شماره (4), سال (2020-1) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی نگرش و التزام عملی به نماز و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدمحمود طباطبائی , سهیل صادقی , اکرم محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بستر اصلی دستیابی به سلامت جسم و فکر در بین جوانان گسترش معنویت مبتنی بر وحی الهی در بین این قشر ارزشمند است که یکی از بهترین مصادیق آن، نگرش و التزام علمی به نماز در بین دانشجویان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین نگرش و التزام عملی به نماز و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد

کلمات کلیدی

, عملکرد دینی خانواده, عملکرد دینی همسالان, عملکرد دینی دانشگاه, نگرش و التزام عملی به نماز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079843,
author = {طباطبائی, سیدمحمود and سهیل صادقی and اکرم محمدی},
title = {بررسی نگرش و التزام عملی به نماز و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {سلامت اجتماعی},
year = {2020},
volume = {7},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-3033},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {عملکرد دینی خانواده، عملکرد دینی همسالان، عملکرد دینی دانشگاه، نگرش و التزام عملی به نماز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش و التزام عملی به نماز و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A طباطبائی, سیدمحمود
%A سهیل صادقی
%A اکرم محمدی
%J سلامت اجتماعی
%@ 2383-3033
%D 2020

[Download]