اقیانوس شناسی, دوره (10), شماره (39), سال (2019-12) , صفحات (63-72)

عنوان : ( دیرینه‌بوم‌زیستی اقیانوس نئوتتیس برمبنای نانوفسیل‌های آهکی در سازند بغمشاه، برش‌های بیرگ و دهشک (بلوک لوت) )

نویسندگان: انسیه بهدانی , فاطمه هادوی , مرضیه نطقی مقدم , احمدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر بخشی از رسوبات اقیانوس نئوتتیس (در شرق ایران) جهت مطالعـات دیرینـه بـوم شناسـی برمبنـای نانوفسیل های آهکی، در سازند بغمشاه در برشهای چینه شناسی بیرگ و دهشک مورد بررسی قرار گرفت. ضـخامت سازند در برشهای مذکور به ترتیب 830و 896متر بوده و عمدتاً متشکل از مارن و سنگ آهک های رسی می باشـد. مطالعه نانوفسیل ها، منجر به شناسایی 71گونه از 36جنس در برش چینه شناسی بیـرگ و 55گونـه از 26جـنس در برش چینه شناسی دهشک شده است. نانوفسیل های شناسایی شده دارای تنوع و حفظ شدگی متوسط تا نسـبتاً خـوب بوده و گونه های شاخص نشانگر آب و هوای گرم بوده و مؤید این است که حوضه رسوبی نهشته های مطالعـه شـده در عرض های جغرافیایی پایین تا متوسط با عمق کم واقع بـوده اسـت. در ضـمن حوضـه اقیانوسـی مـذکور از نـوع الیگوتروفیک با باروری کم می باشد

کلمات کلیدی

, دیرینه بوم شناسی, نانوفسیل های آهکی, نئوتتیس, بلوک لوت, سازند بغمشاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079861,
author = {بهدانی, انسیه and هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی مقدم and احمدرضا خزاعی},
title = {دیرینه‌بوم‌زیستی اقیانوس نئوتتیس برمبنای نانوفسیل‌های آهکی در سازند بغمشاه، برش‌های بیرگ و دهشک (بلوک لوت)},
journal = {اقیانوس شناسی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {39},
month = {December},
issn = {1562-1057},
pages = {63--72},
numpages = {9},
keywords = {دیرینه بوم شناسی، نانوفسیل های آهکی، نئوتتیس، بلوک لوت، سازند بغمشاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیرینه‌بوم‌زیستی اقیانوس نئوتتیس برمبنای نانوفسیل‌های آهکی در سازند بغمشاه، برش‌های بیرگ و دهشک (بلوک لوت)
%A بهدانی, انسیه
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی مقدم
%A احمدرضا خزاعی
%J اقیانوس شناسی
%@ 1562-1057
%D 2019

[Download]