اقیانوس شناسی, دوره (10), شماره (39), سال (2019-12) , صفحات (73-79)

عنوان : ( نانوپلانکتون‌های آهکی در اقیانوس کافتی میان قاره ای شرق ایران در برش چینه‌شناسی چهکند (شمال بیرجند) )

نویسندگان: فرح جلیلی , مرضیه نطقی مقدم , فاطمه هادوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش جهت معرفی و بررسی گسترش زمانی نانوپلانکتون های آهکی در بخشی از رخساره اقیانوسـی (پهنـه ی زمین درز سیستان) در برش چینه شناسی چهکند انجام شده است. نهشته های بررسی شده شامل 332متر ماسه سنگ و شیل و مارن و گاهی آرژیلیت وتوف می باشد. در این برش 114نمونه برداشت شد و به روش اسمیر اسـلاید آمـاده سازی و سپس بر اساس نانوفسیل های آهکی مطالعه گردید. مطالعه نانوفسیل های آهکی این توالی منجر به شناسایی 14جنس و 40گونه و تعیین زیست زونهای NP18تا NP20شد. بر اساس مطالعات انجام شده، سـن نهشـته هـای برش چینه شناسی چهکند، ائوسن پسین پیشنهاد می شود

کلمات کلیدی

, ماسل, نانوپلانکتون های آهکی, اقیانوس کافتی, ائوسن پسین, چهکند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079862,
author = {فرح جلیلی and مرضیه نطقی مقدم and هادوی, فاطمه},
title = {نانوپلانکتون‌های آهکی در اقیانوس کافتی میان قاره ای شرق ایران در برش چینه‌شناسی چهکند (شمال بیرجند)},
journal = {اقیانوس شناسی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {39},
month = {December},
issn = {1562-1057},
pages = {73--79},
numpages = {6},
keywords = {ماسل، نانوپلانکتون های آهکی، اقیانوس کافتی، ائوسن پسین، چهکند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانوپلانکتون‌های آهکی در اقیانوس کافتی میان قاره ای شرق ایران در برش چینه‌شناسی چهکند (شمال بیرجند)
%A فرح جلیلی
%A مرضیه نطقی مقدم
%A هادوی, فاطمه
%J اقیانوس شناسی
%@ 1562-1057
%D 2019

[Download]