علوم زمین خوارزمی, دوره (5), شماره (2), سال (2020-2) , صفحات (159-174)

عنوان : ( بررسی زیست چینه‌ای نهشته‌های شبه فلیش برش سیلک بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و مقایسه آن با برش‌های شوشود و سرایان (شرق بلوک لوت) )

نویسندگان: فرح جلیلی , مرضیه نطقی مقدم , فاطمه هادوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش کنونی زیست چینه نگاری نهشته های شبه فلیش برش سیلک واقع در شرق بلوک لوت برمبنای نانوفسیل های آهکی بررسی شد. نهشته های مذکور در این برش حدود 020 متر ضخامت دارد و عمدتاً شامل واحدهای شیلی، مارنی، ماسه سنگهای آهکی و ماسه سنگ است. از این برش 881 نمونه برداشت شد و به روش اسمیر اسلاید آماده سازی و سپس بر اساس نانوفسیل های آهکی بررسی شد. براساس پژوهش های انجام شده، در نمونه های برداشت شده 90 گونه نانوفسیلی متعلق به 89 جنس با حفظ شدگی متوسط شناسایی و عکس برداری شد. نانوفسیل های آهکی شناسایی شده و زیست زونهای تعیین شده نشانگر سن کامپانین پسین تا انتهای ماستریشتین پسین برای نهشته های بررسی شده در برش سیلک هستند. بررسی و مقایسۀ تعداد گونه های نانوفسیل شناسایی شده و زیست زونهای تعیین شده در سه برش سیلک، سرایان و شوشود در بلوک لوت، نشانگر تنوع گونه ای تقریباً یکسان در این برشها است. علاوه بر آن تفاوت ضخامت زیست زونها در برشهای بررسی شده، می تواند حاکی از نرخ رسوب گذاری متفاوت در بازه های زمانی مربوط به هر زیست زون در بخشهای مختلف مذکور در شرق حوضه رسوب گذاری بلوک لوت باشد

کلمات کلیدی

, بلوک لوت, زیست چینه نگاری, سیلک, فلیش, کامپانین, ماستریشتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079863,
author = {فرح جلیلی and مرضیه نطقی مقدم and هادوی, فاطمه},
title = {بررسی زیست چینه‌ای نهشته‌های شبه فلیش برش سیلک بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و مقایسه آن با برش‌های شوشود و سرایان (شرق بلوک لوت)},
journal = {علوم زمین خوارزمی},
year = {2020},
volume = {5},
number = {2},
month = {February},
issn = {۲۵۳۸-۴۴۹X},
pages = {159--174},
numpages = {15},
keywords = {بلوک لوت، زیست چینه نگاری، سیلک، فلیش، کامپانین، ماستریشتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زیست چینه‌ای نهشته‌های شبه فلیش برش سیلک بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و مقایسه آن با برش‌های شوشود و سرایان (شرق بلوک لوت)
%A فرح جلیلی
%A مرضیه نطقی مقدم
%A هادوی, فاطمه
%J علوم زمین خوارزمی
%@ ۲۵۳۸-۴۴۹X
%D 2020

[Download]