اقتصاد پولی، مالی, دوره (26), شماره (18), سال (2020-1) , صفحات (145-169)

عنوان : ( بررسی کارایی شرکتهای بیمه از منظر ابعاد انسانی فنی و مالی جهت توانمندسازی صنعت بیمه )

نویسندگان: اعظم قزل باش , عباسعلی لطفی , مینا محتشمی , میثم کوچک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می تواند بسترساز رشد اقتصادی باشد. از طرفی کارایی و بهره وری در صنعت بیمه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل پوششی داده ها(DEA) یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار فارل (1957) توسط چارنز ، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 معرفی شد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد حداکثرسازی محصولات به بررسی کارایی شرکت های بیمه پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت های بیمه ای فعال در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های ۹۷- ۱۳۸۸ گردآوری شده است. برای محاسبه متغیرها و برآورد الگو نیز از نرم‌افزارهای DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان شرکت های کارا، شرکت بیمه ایران -با یک ورودی با حساسیت پایین- به عنوان بهترین شرکت از لحاظ قوت منابع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص های خروجی زیر سوال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا منابع، ضعیف می باشد.در میان شرکت های بیمه ای که کارایی کامل نداشتند-البته با توجه به شاخص های ورودی و خروجی مدل- حساسیت پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 3 شاخص ورودی، نشان دهندة نقش مؤثر و بالای این شرکت به منابع ورودی است همچنین این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. شرکت های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه ای قرار دارند. همچنین اکثر شرکت های بیمه ای در ایران نسبت به فاکتورهای دستمزد و تحصیلات حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند لذا در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد. در خصوص بعد مالی نیز می توان گفت؛اگرچه شرکت های بیمه ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت بالایی داشتند اما ضعف این شرکت ها در فاکتوهایی چون سودخالص و درآمد سرمایه گذاری نشان می دهد که این شرکت ها در بعد مالی نیز بایستی تقویت شده که برنامه ریزی ویژه ای را می طلبد.

کلمات کلیدی

, کارایی انسانی, کارایی مالی, صنعت بیمه , تحلیل پوششی داده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079883,
author = {قزل باش, اعظم and لطفی, عباسعلی and محتشمی, مینا and میثم کوچک زاده},
title = {بررسی کارایی شرکتهای بیمه از منظر ابعاد انسانی فنی و مالی جهت توانمندسازی صنعت بیمه},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2020},
volume = {26},
number = {18},
month = {January},
issn = {2251-8452},
pages = {145--169},
numpages = {24},
keywords = {کارایی انسانی، کارایی مالی، صنعت بیمه ، تحلیل پوششی داده ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی شرکتهای بیمه از منظر ابعاد انسانی فنی و مالی جهت توانمندسازی صنعت بیمه
%A قزل باش, اعظم
%A لطفی, عباسعلی
%A محتشمی, مینا
%A میثم کوچک زاده
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2020

[Download]