کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (11), شماره (22), سال (2019-12) , صفحات (55-80)

عنوان : ( تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز )

نویسندگان: مرتضی رجوعی , علیرضا حدادیان , نگار اربابی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف بازاریابی سبز به عنوان زیرمجموعه ای از علم بازاریابی، شناسایی و ارضای نیازها و خواسته های بشر از طریق روشهایی است که کمترین ضربه را به محیط زیست وارد می کند و این نگرانی و نیاز عمومی را تا حدودی برطرف می سازد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز خریداران دستگاه های تهویه هوا در شهر مشهد است. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، خریداران دستگاه های تهویه هوا به عنوان یک محصول سبز در مشهد است. به علت نامعلوم بودن جامعه ی آماری از نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و با حجم نمونه 383 استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه اقتباس شده جمع آوری شده و با کمک نرم افزار لیزرل و آزمون مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که نوجویی مصرف کننده بر نگرش مصرف سبز، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد. این عوامل نیز بر قصد مصرف سبز و رفتار مصرف سبز تأثیر معناداری دارند. همچنین با توجه به نتایج، می توان بیان کرد که نوجویی مصرف کننده یک پیش بینی کننده برای رفتار مصرف سبز درزمینه استفاده از دستگاه های تصفیه هوا می باشد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی سبز, رفتار مصرف کننده, کنترل رفتاری ادراک شده, مصرف سبز, نوجویی مصرف کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079930,
author = {مرتضی رجوعی and حدادیان, علیرضا and نگار اربابی یزدی},
title = {تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز},
journal = {کاوش های مدیریت بازرگانی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {22},
month = {December},
issn = {2645-386X},
pages = {55--80},
numpages = {25},
keywords = {بازاریابی سبز، رفتار مصرف کننده، کنترل رفتاری ادراک شده، مصرف سبز، نوجویی مصرف کننده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز
%A مرتضی رجوعی
%A حدادیان, علیرضا
%A نگار اربابی یزدی
%J کاوش های مدیریت بازرگانی
%@ 2645-386X
%D 2019

[Download]