نامه آموزش عالی, دوره (13), شماره (49), سال (2020-6) , صفحات (129-159)

عنوان : ( بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: صدیقه قیومی , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت گروه‌های آموزشی بر مبنای آن بود. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی و موردی بهره گرفته شد. نخست، مهم‌ترین مؤلفه‌های رهبری دانش با تحلیل محتوای آثار علمی معتبر در ادبیات پژوهش شناسایی و استخراج شدند سپس، با رجوع به تجارب زیسته پانزده تن از مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان مطلعان کلیدی که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، وضعیت موجود رهبری دانش مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل نتایج به دست آمده از مصاحبه‌هانشان داد که میانجی‌گری در حل تعارض، ایجاد جو اعتماد، دانش‌افزایی اعضای گروه، ایجاد فرصت‌های یادگیری، جهت‌گیری قانونی گروه، تصمیم‌گیری مشارکتی، رعایت احترام، تعاملات فراسازمانی، رویکرد میان‌رشته‌ای و استادان جوان منشأ تغییر از مقوله‌های معطوف به رهبری دانش در گروه‌های آموزشی مورد مطالعه به شمار می‌روند. به‌طور کلی، شواهد به دست آمده از وجود شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب رهبری دانش در گروه‌های آموزشی حکایت دارد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, رهبری دانش, آموزش عالی, گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد, رهبری یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079948,
author = {قیومی, صدیقه and حسین قلی زاده, رضوان and آهنچیان, محمدرضا},
title = {بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {نامه آموزش عالی},
year = {2020},
volume = {13},
number = {49},
month = {June},
issn = {2008-4617},
pages = {129--159},
numpages = {30},
keywords = {مدیریت دانش; رهبری دانش; آموزش عالی; گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد; رهبری یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد
%A قیومی, صدیقه
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A آهنچیان, محمدرضا
%J نامه آموزش عالی
%@ 2008-4617
%D 2020

[Download]