علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (399-410)

عنوان : ( بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) )

نویسندگان: هما عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , محمود شور , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به ­منظور ارزیابی رفتار جوانه ­زنی بذر گل حسرت تحت شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چینه­ بندی (پرایمینگ) در سه سطح (چینه ­بندی گرمایی، چینه ­بندی سرمایی و شاهد)، اسیدجیبرلیک در دو سطح (صفر و 500 پی­پی­ام) و دماهای انکوباسیون در 8 سطح (2، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سلسیوس) بود. پس از اعمال تیمارهای چینه­ بندی، تیمار اسیدجیبرلیک اعمال و سپس ارزیابی واکنش جوانه­ زنی بذر در دماهای ثابت درون ژرمیناتور انجام گرفت. درصد، سرعت، یکنواختی و میانگین زمان جوانه ­زنی مورد بررسی قرار گرفت. تنها در تیمار چینه ­بندی گرمایی، جوانه ­زنی انجام شد. اثر دما بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی­ دار بود. جوانه­ زنی با روند بسیار کندی آغاز شد، پس از قرارگرفتن بذرها در دماهای انکوباسیون، حداقل 40 روز طول کشید تا اولین جوانه ­ها ظاهر شوند. با افزایش دما در بازه دمایی 5 تا 15 درجه سلسیوس درصد جوانه­ زنی افزایش یافت و پس از آن با افزایش دما از 15 درجه به بعد کاهش درصد جوانه­ زنی مشاهده شد و در 25 درجه سلسیوس جوانه ­زنی متوقف گردید. یکنواختی جوانه­ زنی در دمای 20 درجه سلسیوس بیش­تر از سایر دماها بود. بالاترین میانگین زمان جوانه­ زنی در 20 درجه و کم­ترین آن در 15 درجه سلسیوس به ­دست آمد. اسیدجیبرلیک (به­ صورت منفرد) اثری روی جوانه ­زنی نداشت. بر اساس تخمین دو مدل برازش داده شده، دماهای پایه، مطلوب و حداکثر به­ ترتیب در دامنه (72/1-38/1)، (10/16-75/12) و (65/25-12/24) درجه سلسیوس به ­دست آمد.

کلمات کلیدی

, چینه‌بندی, خواب مورفوفیزیولوژیک, دماهای کاردینال, یکنواختی جوانه‌زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079952,
author = {عزیزی, هما and رضوانی مقدم, پرویز and پارسا, مهدی and شور, محمود and خراسانی, رضا},
title = {بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)},
journal = {علوم و تحقیقات بذر ایران},
year = {2019},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-225X},
pages = {399--410},
numpages = {11},
keywords = {چینه‌بندی; خواب مورفوفیزیولوژیک; دماهای کاردینال; یکنواختی جوانه‌زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)
%A عزیزی, هما
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A پارسا, مهدی
%A شور, محمود
%A خراسانی, رضا
%J علوم و تحقیقات بذر ایران
%@ 2383-225X
%D 2019

[Download]