مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (9), شماره (33), سال (2020-5) , صفحات (93-111)

عنوان : ( آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران )

نویسندگان: نسیم عربیان , مهدی خداپرست مشهدی , مسعود همایونی فر , مهدی فیضی , وحید فکور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب بد زمانی نمایان می ­شود که افراد بیمه‌شده اطلاعاتی درباره ­ی ریسکشان دارند که به‌وسیله بیمه­ گران مشاهده نمی ­شود، در این حالت بیمه­ گران توانایی تشخیص و ﺗﻤﯿـﺰ ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﯿـﺰان رﯾـﺴﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر می­ شوند ﮐﻪ ﻗـﺮارداد ﯾﮑـﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗـﺮارداد ﯾﮑـﺴﺎﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑـﺮای ﻣـﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ رﯾـﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ، ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ. این موضوع باعث می­ شود به‌تدریج مشتریان کم­ریسک از صنعت بیمه خارج شوند. پیامد نهایی این خواهد بود که چنین شرایطی از به وجود آمدن یک تعادل باثبات در بازار جلوگیری کرده و این امکان را فراهم می­ سازد که بازار به‌کلی در هم فرو ریزد. در پژوهش حاضر وجود پدیده انتخاب بد که از آثار جانبی اطلاعات نامتقارن است، در بازار بیمه درمان پایه در ایران بررسی و آزمون شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، یعنی تأیید وجود انتخاب بد از داده ­های بودجه خانوار بین سال­های 93 و 94 استفاده شده است. تلاش شد مدل ایجاد شده تحت کمترین فروض پارامتریک باشد که بتواند به‌خوبی انتخاب بد را در بیمه خدمات درمانی مورد آزمون قرار دهد. همچنین برخلاف تمام مدل ­های قبلی، عدم‌اطمینان از بازپرداخت و میزان آن در این مدل لحاظ شد که با واقعیت بسیار منطبق­ تر است. نتایج حاکی از تأیید انتخاب بد در بیمه پایه درمان بیمه سلامت، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی در ایران است.

کلمات کلیدی

, انتخاب بد, اطلاعات نامتقارن, بیمه درمان پایه, اقتصاد اطلاعات, روش نیمه پارامتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079958,
author = {عربیان, نسیم and خداپرست مشهدی, مهدی and همایونی فر, مسعود and فیضی, مهدی and فکور, وحید},
title = {آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2020},
volume = {9},
number = {33},
month = {May},
issn = {2322-2530},
pages = {93--111},
numpages = {18},
keywords = {انتخاب بد; اطلاعات نامتقارن; بیمه درمان پایه; اقتصاد اطلاعات; روش نیمه پارامتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران
%A عربیان, نسیم
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A همایونی فر, مسعود
%A فیضی, مهدی
%A فکور, وحید
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2020

[Download]