پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (14), شماره (54), سال (2019-10) , صفحات (1-11)

عنوان : ( دین و رفتار نوع‌دوستانه: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی )

نویسندگان: زهرا موسوی , مجید محمود علیلو , عباس بخشی‌پور رود سری , سید فرشاد فاطمی , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر مطالعه‌ای آزمایشگاهی است که به بررسی اثر برجسته‌سازی دین بر رفتار جامعه‌گرا پرداخته است. ۵۲ آزمودنی خداباور از میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند و پس از پیش‌زمینه‌سازی (تسهیل) دینی، به آنها فرصت کمک به یک موسسه خیریه ارائه شد. برای رفع ایرادهای مطالعات پیشین؛ نوآوری‌هایی مانند تمرکز بر یک سناریو واقعی، توجه به بحث اثر مالکیت، توجه به ناشناس باقی‌ماندن آزمودنی و استفاده از یک روش خلاقانه جدید پیش‌زمینه‌سازی در طراحی این آزمایش مورد توجه قرار گرفت که این مطالعه را از کارهای پیشین متمایز می‌کند. نتایج مقایسه میانگین میزان کمک به موسسه خیریه در دو گروه آزمایش و کنترل، اثری معنادار میان دو عامل برجسته‌سازی دین و رفتار نوع‌دوستانه نشان داد Mann Whitney=137/500,P>0/05 در واقع، مطالعه حاضر نشان می‌دهد که یادآورنده‌های ظریف دینی که آستانه شناختی و هیجانی را فعال می‌کنند، می‌توانند بر رفتار بخشش افراد مذهبی تاثیری مثبت بگذارند.

کلمات کلیدی

, پیش زمینه سازی مذهبی, رفتار نوع دوستانه, رفتار جامعه گرا, بخشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079960,
author = {زهرا موسوی and مجید محمود علیلو and عباس بخشی‌پور رود سری and سید فرشاد فاطمی and فیضی, مهدی},
title = {دین و رفتار نوع‌دوستانه: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی},
year = {2019},
volume = {14},
number = {54},
month = {October},
issn = {2322-3340},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {پیش زمینه سازی مذهبی، رفتار نوع دوستانه، رفتار جامعه گرا، بخشش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دین و رفتار نوع‌دوستانه: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی
%A زهرا موسوی
%A مجید محمود علیلو
%A عباس بخشی‌پور رود سری
%A سید فرشاد فاطمی
%A فیضی, مهدی
%J پژوهشهای نوین روانشناختی
%@ 2322-3340
%D 2019

[Download]