پژوهش های اعتقادی کلامی, دوره (10), شماره (37), سال (2020-5) , صفحات (263-286)

عنوان : ( جایگاه روایات تفسیری در التفسیر الوسیط للقران الکریم طنطاوی )

نویسندگان: محمد مقدم , مرتضی ایروانی نجفی , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله جایگاه روایات تفسیری را با روش توصیفی تحلیلی در جدیدترین تفسیر معاصر اهل سنت یعنی«التفسیر الوسیط للقرآن الکریم»از محمد سید طنطاوی عهده دار است.با این که روش تفسیری وی«اجتهادی»است ولی این روش مانع استفاده وی از روایات در فهم بهتر آیات نشد.در این نوشتار مباحث در سه محور سامان یافت محور اول:منابع روایات تفسیری؛که بررسی ها بیانگر آن است که مفسّر،تعصب خاصی به استفاده از منابع اهل سنت دارد. از روایات اهل بیت(ع)کمترین بهره را برده است.بیشتر مصادر وی بعد از صحاح، تفاسیر مهم هستند یعنی روایات را غیر مستقیم گزارش می کند.محور دوم:گونه های روایات تفسیری؛که در ده محور تبیین شد.محور سوم: نقد روایات تفسیری؛که مشخص شد،نقد هم سندی و هم متنی بوده که غالب نقد متنی است.و نقد سندی بر مبنای اطلاعات رجال شناسی مفسِّر نیست بلکه دیدگاه دیگران را بیان می کند.و روایات، بدون سند و غالبا به ذکر آخرین راوی اکتفاء شده است.

کلمات کلیدی

, محمد سید طنطاوی, التفسیر الوسیط للقرآن الکریم, روایات تفسیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079987,
author = {مقدم, محمد and ایروانی نجفی, مرتضی and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {جایگاه روایات تفسیری در التفسیر الوسیط للقران الکریم طنطاوی},
journal = {پژوهش های اعتقادی کلامی},
year = {2020},
volume = {10},
number = {37},
month = {May},
issn = {1735-9899},
pages = {263--286},
numpages = {23},
keywords = {محمد سید طنطاوی، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، روایات تفسیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه روایات تفسیری در التفسیر الوسیط للقران الکریم طنطاوی
%A مقدم, محمد
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J پژوهش های اعتقادی کلامی
%@ 1735-9899
%D 2020

[Download]