دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی , 2020-02-26

عنوان : ( اثر تغییر اقلیم بر حیات وحش )

نویسندگان: زهرا رمضانی مقدم , آزیتا فراشی , علیرضا راشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﻣﺮوزه ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﺗﻬﺪﻳﺪهای اﺻﻠﻲ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در جهان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد. از ﻋﻮاﻣﻞ مهم ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه‏ی ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺎرﺑﺮی، ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه‏های ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ به زمین‏های ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، شکار بی‏رویه و ﺗﺠﺎرت ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺣﺸﻲ، ورود ﮔﻮﻧﻪهای مهاجم و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ، انواع آلودگی‏ها، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار از منابع ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺪﻳﺪه‏ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ می‏باشد. افزایش دمای زمین، باعث تغییر در بسیاری از جنبه‏های زیستی گونه‏ها مثل فنولوژی، فیزیولوژی، ریخت‏شناسی، چرخه‏ی جمعیتی و پراکنش گونه‏ها شده است، که پیش‏بینی می‏شود اثراتش بر گونه‏های کوهستانی، گونه‏های اندمیک و گونه‏های با توزیع جغرافیایی کوچک، بسیار بیشتر باشد. گرمایش جهانی با تغییر در وضعیت گونه‏ها، باعث تغییر در دوام و پویایی شبکه غذایی اکوسیستم‏های آبی و خشکی خواهد شد. تغییر در تنوع زیستی به صورت تغییر در تنوع گونه‏ها، افزایش مهاجرت، نابودی و حذف برخی گونه‏ها، طغیان آفات و کاهش مقاومت میزبان ها و افزایش جهش‏های ژنتیکی رخ می دهد.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, تنوع زیستی, پراکنش گونه ها, حیات وحش, گرمایش جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080015,
author = {رمضانی مقدم, زهرا and فراشی, آزیتا and راشکی, علیرضا},
title = {اثر تغییر اقلیم بر حیات وحش},
booktitle = {دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی},
year = {2020},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، تنوع زیستی، پراکنش گونه ها، حیات وحش، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تغییر اقلیم بر حیات وحش
%A رمضانی مقدم, زهرا
%A فراشی, آزیتا
%A راشکی, علیرضا
%J دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
%D 2020

[Download]