مطالعات مدیریت بهبود و تحول, دوره (29), شماره (96), سال (2020-10) , صفحات (101-120)

عنوان : ( تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییر )

نویسندگان: نفیسه سادات صدر , علیرضا خوراکیان , غلامرضا ملک زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط پیچیده و متغیر امروزی، سازمان‌ها را وادار به نوآوری و ایجاد تغییرات می‌کند. درحالیکه مطالعات تغییر ‌سازمانی نشان می‌دهند که اغلب، کارکنان در اجرای تغییرات سازمان همکاری نمی‌کنند و در برابر آن مقاومت می‌کنند. در نتیجه مقاومت و عدم همکاری کارکنان منجر به عدم موفقیت برنامه تغییر در سازمان خواهد شد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت در برابر تغییر به واسطه نگرش مثبت نسبت به تغییر و آمادگی برای تغییر می‌پردازد. استراتژی تحقیق پیمایشی- تحلیلی می‌باشد. کارکنان بانک ملت شهر مشهد به‌عنوان جامعه آماری تحقیق تعیین شده‌اند. روش گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه بوده است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه و برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت در برابر تغییر را تایید می‌کند. همچنین نتایج بیانگر نقش میانجی‌گری نگرش مثبت نسبت به تغییر و آمادگی برای تغییر -که جزء موارد مغفول در مطالعات پیشین می باشد- در رابطه بین تعهد عاطفی و مقاومت در برابر تغییر می‌باشد.

کلمات کلیدی

, آمادگی برای تغییر, تغییر, تعهد عاطفی, نگرش مثبت نسبت به تغییر, مقاومت در برابر تغییر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080031,
author = {صدر, نفیسه سادات and خوراکیان, علیرضا and ملک زاده, غلامرضا},
title = {تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییر},
journal = {مطالعات مدیریت بهبود و تحول},
year = {2020},
volume = {29},
number = {96},
month = {October},
issn = {2251-8037},
pages = {101--120},
numpages = {19},
keywords = {آمادگی برای تغییر، تغییر، تعهد عاطفی، نگرش مثبت نسبت به تغییر، مقاومت در برابر تغییر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییر
%A صدر, نفیسه سادات
%A خوراکیان, علیرضا
%A ملک زاده, غلامرضا
%J مطالعات مدیریت بهبود و تحول
%@ 2251-8037
%D 2020

[Download]