فلسفه دین, دوره (18), شماره (1), سال (2021-4) , صفحات (43-23)

عنوان : ( نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظرحکمت صدرایی )

نویسندگان: سیدمهدی سجادی , محمدجواد عنایتی راد , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نورمن گیسلر معتقد است دلیل گذار خدای ادیان ابراهیمی از هیئت تثلیثی به بلندای احدّیت و صمدیّت در قرآن، نفوذ اندیشه فلوطینی در آن است. همین امر سبب پیدایش گسست و ناپیوستگی توحیدی میان کتاب مقدّس و قرآن گردیده است. وی از یک سو اندیشه بساطت مطلق ذات الهی را اندیشه‌ای فلوطینی و وارداتی در قالب واژگان أحد و الصّمد به قرآن می‌داند و از سوی دیگر رابطه صفات و ذات را ناگزیر از وقوع کثرت و نفی بساطت مطلق پنداشته است. در این مقاله ابعاد انتقادات گیسلر از منظر حکمت صدرایی بررسی گردیده و به جای ادّعای وارد نمودن یا تحمیل بساطت بر آیات قرآن بر استنباط بساطت ذات الهی از طریق تحلیل فلسفی صفات الهی همچون غنای مطلق، کمال مطلق، عدم محدودیت و زوال ناپذیری ذات الهی به نفی همه انواع ترکیب من جمله ترکیب صفات و ذات و اثبات بساطت ذات الهی تأکید شده است.

کلمات کلیدی

تحلیل فلسفی صفات نفی ترکیب ذات مبنای قرآنی بساطت نورمن گیسلر حکمت صدرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080035,
author = {سجادی, سیدمهدی and عنایتی راد, محمدجواد and فخار نوغانی, وحیده and سیدموسوی, سیدحسین},
title = {نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظرحکمت صدرایی},
journal = {فلسفه دین},
year = {2021},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7063},
pages = {43--23},
numpages = {-20},
keywords = {تحلیل فلسفی صفات نفی ترکیب ذات مبنای قرآنی بساطت نورمن گیسلر حکمت صدرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظرحکمت صدرایی
%A سجادی, سیدمهدی
%A عنایتی راد, محمدجواد
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J فلسفه دین
%@ 2008-7063
%D 2021

[Download]