بیومکانیک ورزشی, دوره (5), شماره (3), سال (2020-9) , صفحات (1-5)

عنوان : ( مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، عملکردی و رکورد دوندگان نخبه )

نویسندگان: علیرضا صابری , مهرداد فتحی , دکترکیوان حجازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: دوی 3000 متر یکی از ماده های مهیج و محبوب در بین دوهای استقامت و نیمه استقامت محسوب می شود و به دلیل شرایط خاص این رشته که می تواند همزمان سیستم های تولید انرژی هوازی و بی هوازی را مورد استفاده قرار بدهد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، عملکردی و رکورد دوندگان نخبه بود. روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 22 مرد دونده نخبه به صورت تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی (11 نفر) و تمرین استقامتی (11 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین مقاومتی و استقامتی شامل 8 هفته تمرین هوازی، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 55 تا60 دقیقه انجام شد. پیش از شروع و پس از پایان دوره تمرین، شاخص های فیزیولوژیک و عملکردی جمع آوری شد. برای مقایسه درون گروهی و بین گروهی از روش آنالیز واریانس اندازه های تکراری استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 05/0>p آزمایش شدند. یافته ها: تمرین منجربه تغییرات معنی داری در متغیرهای ضربان قلب، فشار خون، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، تعادل و رکورد 3000 متر در هر دو گروه تمرین مقاومتی و استقامتی شده بود(05/0>P). تغییرات میانگین‌های بین گروهی در متغیرهای ضربان قلب، فشار خون، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، تعادل و رکورد 3000 متر در بین دو گروه تجربی تفاوت معنی‌دار دارد (05/0>P). نتیجه گیری: تمرینات مقاومتی و استقامتی با افزایش قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، تعادل و کاهش معنی دار رکورد دوندگان مرد همراه بود. به طور خلاصه ممکن است استفاده کردن از هر دو نوع تمرین اثر مثبتی بر رکورد دوندگان و شاخص های عملکردی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, فاکتورهای فیزیولوژیکی, عملکردی, دوندگان نخبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080042,
author = {علیرضا صابری and فتحی, مهرداد and دکترکیوان حجازی},
title = {مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، عملکردی و رکورد دوندگان نخبه},
journal = {بیومکانیک ورزشی},
year = {2020},
volume = {5},
number = {3},
month = {September},
issn = {2476-4906},
pages = {1--5},
numpages = {4},
keywords = {فاکتورهای فیزیولوژیکی، عملکردی، دوندگان نخبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، عملکردی و رکورد دوندگان نخبه
%A علیرضا صابری
%A فتحی, مهرداد
%A دکترکیوان حجازی
%J بیومکانیک ورزشی
%@ 2476-4906
%D 2020

[Download]