آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (1-13)

عنوان : ( تأثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی )

نویسندگان: سیما صالحی تیزابی , مرتضی گلدانی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کم‌آبیاری یکی از روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب در اراضی فاریاب است. بدین ‌منظور آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار روی گوجه‌فرنگی رقم فلات در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 اجرا شد. عامل اصلی شامل سه روش‌ آبیاری (آبیاری متداول، خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه به‌طور ثابت و خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه به‌طور متغیر) و سه سطح کم‌آبیاری (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی) بود. نتایج نشان داد که بیش‌ترین میزان رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در تیمار خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه به‌طور متغیر و کمترین آن در روش خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه به‌طور ثابت مشاهده شد. بیش‌ترین ارتفاع بوته در روش خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه به‌طور ثابت با ارتفاع 8/68 سانتی‌متر مشاهده شد. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سطح‌برگ (15/2)، وزن ساقه خشک (5/76 گرم در بوته)، وزن خشک برگ (6/72 گرم در بوته)، عملکرد میوه (50/4 کیلوگرم در مترمربع) مربوط به تیمار 100 درصد نیاز آبی بود. بر اساس نتایج آزمایش، بیشترین صفات مذکور به‌ترتیب در آبیاری متداول، خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه به‌طور ثابت و خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه به‌طور متغیر مشاهده شد و روش خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه به‌طور ثابت نسبت به خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه به‌طور متغیر عملکرد بیشتری داشت.

کلمات کلیدی

, روش های آبیاری, ریشه, عملکرد, کم آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080076,
author = {صالحی تیزابی, سیما and گلدانی, مرتضی and نباتی, جعفر},
title = {تأثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {روش های آبیاری، ریشه، عملکرد، کم آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی
%A صالحی تیزابی, سیما
%A گلدانی, مرتضی
%A نباتی, جعفر
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]