مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (9), شماره (33), سال (2020-4) , صفحات (57-91)

عنوان : ( بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی )

نویسندگان: سپیده توکلی قوچانی , محمود هوشمند , مصطفی سلیمی فر , ابراهیم گرجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله قصد داریم تاثیر شوک های درآمد نفتی را بر متغیرهای کلان اقتصاد ایرانبا وجود صندوق توسعه ملی موردبررسی قرار دهیم. برای این منظور با در نظر گرفتن این نکته که در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی عمده ترین منبع تامین مالی بودجه دولت محسوب می شود، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بهره می گیریم. برای طراحی مدل، دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار دادیم و یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دو سیاست الف و ب مدل سازی شدند و مشخص شد که چنانچه دولت هنگام وقوع شوک های نفتی درآمدهای ناشی از آن در یک صندوق نفتی ذخیره کند و در هر دوره تنها بخشی از بازدهی صندوق را مجددا سرمایه گذاری کند، متغیرهای اقتصادی وضعیت باثبات تری را تجربه می کنند.

کلمات کلیدی

, مدل تعادل عمومی پویای تصادفی , شوک های نفتی , مکانیسم انتشار شوک نفتی , سیاست مالی , صندوق توسعه ملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080088,
author = {توکلی قوچانی, سپیده and هوشمند, محمود and سلیمی فر, مصطفی and ابراهیم گرجی},
title = {بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2020},
volume = {9},
number = {33},
month = {April},
issn = {2322-2530},
pages = {57--91},
numpages = {34},
keywords = {مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ، شوک های نفتی ، مکانیسم انتشار شوک نفتی ، سیاست مالی ، صندوق توسعه ملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
%A توکلی قوچانی, سپیده
%A هوشمند, محمود
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ابراهیم گرجی
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2020

[Download]