دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( یابی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر نسبت میلگرد خمشی و مقاومت فشاری بتن بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط ورقهای CFRP )

نویسندگان: جواد سبزی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر نسبت میلگرد خمشی و مقاومت فشاری بتن بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی ) FRP ( میباشد. در بخش آزمایشگاهی 8 تیر بتن مسلح با ورقهای CFRP تقویت شده و تحت آزمایش خمش چهار نقطهای قرار گرفتند. بر اساس این پژوهش، در تیرهای ساخته شده با بتن مقاومت بالا، احتمال رخ دادن مود گسیختگی جداشدگی ورق FRP به همراه پوشش بتن )قلوهکن شدن بتن( در مقاطع با میلگرد خمشی کم و زیاد کاهش مییابد. همچنین ظرفیت باربری به دست آمده از نتایج آزمایشگاهی با ظرفیت باربری به دست آمده از روابط آیین نامهها و مدلهای تحلیلی مقایسه شد. ظرفیت باربری حاصل از نتایج آزمایشگاهی به ظرفیت باربری حاصل از آییننامههای ACI440.2R-17 و CNR-DT 200 R1/2013 نزدیک بود.

کلمات کلیدی

, بتن مسلح, تقویت, مقاومت بتن, میلگرد خمشی, CFRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080095,
author = {سبزی, جواد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {یابی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر نسبت میلگرد خمشی و مقاومت فشاری بتن بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط ورقهای CFRP},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بتن مسلح، تقویت، مقاومت بتن، میلگرد خمشی، CFRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یابی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر نسبت میلگرد خمشی و مقاومت فشاری بتن بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط ورقهای CFRP
%A سبزی, جواد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]