مدیریت منابع انسانی پایدار, دوره (2), شماره (2), سال (2020-6) , صفحات (29-47)

عنوان : ( بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به واسطه روابط محتاطانه: شواهدی از زنان شاغل )

نویسندگان: قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اساس زندگی امروزی باعث گردیده است زنان وظایف اکتسابی را بر وظایف سنتی خود اضافه کنند. این در حالی است که امروزه در فعالیت‌های خدماتی به‌خصوص در بخش گردشگری نقش زنان بسیار پررنگ شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به‌واسطه روابط محتاطانه در کارکنان شاغل در آژانس‌های گردشگری شهر مشهد است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش انجام کار، از نـوع پیمایشـی- تحلیلی اسـت. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس استفاده شد. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه، تعداد 390 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد، سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر روابط محتاطانه زنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. از نتایج دیگر اینکه اثر سرمایه روان‌شناختی، تمرکز در کار و روابط محتاطانه بر قصد ترک خدمت کارکنان زن معنی‌دار است. علاوه بر این نقش واسط روابط محتاطانه نیز تائید شد.

کلمات کلیدی

, سرمایه روان‌شناختی, تمرکز در کار, روابط محتاطانه, تمایل به ترک خدمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080103,
author = {اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد},
title = {بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به واسطه روابط محتاطانه: شواهدی از زنان شاغل},
journal = {مدیریت منابع انسانی پایدار},
year = {2020},
volume = {2},
number = {2},
month = {June},
issn = {2717-3836},
pages = {29--47},
numpages = {18},
keywords = {سرمایه روان‌شناختی، تمرکز در کار، روابط محتاطانه، تمایل به ترک خدمت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به واسطه روابط محتاطانه: شواهدی از زنان شاغل
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%J مدیریت منابع انسانی پایدار
%@ 2717-3836
%D 2020

[Download]