Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, سال (2020-3)

عنوان : ( تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR )

نویسندگان: روح اله فتاحی , پرویز شایان , الهه ابراهیم زاده ابکوه , نرگس امینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینۀ مطالعه: تیلریوز گوسفندی یک بیماری تک‌یاخته‌ای مهم در گوسفند و بزها در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می‌باشد که باعث ضرر اقتصادی فراوانی در صنعت دام‌پروری می‌شود. هدف: هدف از این مطالعه، تشخیص تفریقی گونه‌های تیلریا در گوسفند با استفاده از روش PCR بود. روش‌کار: تعداد 200 نمونه خون گوسفند جهت تشخیص و تفریق گونه‌های تیلریا مورد بررسی قرار گرفتند. از نمونه‌های خون، استخراج DNA انجام گرفت و نمونه‌های DNA با استفاده از پرایمرهای اختصاصی که از روی سه ژن 18S rRNA، TamS1 و TaSp طراحی شده بودند تکثیر داده شدند. نتایج: در این مطالعه، از 200 نمونه مورد بررسی، 42 نمونه (21 درصد) آلوده به جنس تیلریا بودند و هیچ‌کدام از نمونه‌ها آلودگی به بابزیا نداشتد. همچنین از این 42 نمونه مثبت، تعداد 24 نمونه (1/57 درصد) فقط آلودگی به گونه تیلریا اویس، تعداد 12 نمونه (5/28 درصد) فقط آلودگی به تیلریا لستوکاردی و 2 نمونه (7/4 درصد) فقط آلودگی به تیلریا آنولاتا داشتند. 4 نمونه (5/9 درصد) نیز آلودگی هم‌زمان به تیلریا اویس و تیلریا لستوکاردی داشتند. نتایج تعیین توالی نشان داد که محصولات PCR ژن 18S rRNA تیلریا لستوکاردی به ترتیب شباهت 99 و 95 درصدی با محصولات PCR ژن 18S rRNA تیلریا آنولاتا و تیلریا اویس دارد. ژن TamS1 تیلریا لستوکاردی و تیلریا آنولاتا شباهت 86 درصدی را نشان دادند. همچنین ژن TaSp تیلریا اویس در مقایسه با تیلریا آنولاتا و تیلریا لستوکاردی به ترتیب شباهت 96 و 86 درصدی را نشان داد. نتیجه‌گیری نهایی: مطالعه سه ژن تحت آزمایش در بررسی حاضر نشان داد که می توان از ژن های TamS1 و TaSp به منظور تشخیص اختصاصی تیلریا با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تیلریا, تیلریوز, PCR , تشخیص تفریقی, گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080133,
author = {روح اله فتاحی and پرویز شایان and ابراهیم زاده ابکوه, الهه and نرگس امینی نیا},
title = {تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR},
journal = {Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی},
year = {2020},
month = {March},
issn = {2008-2525},
keywords = {تیلریا، تیلریوز، PCR ، تشخیص تفریقی، گوسفند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR
%A روح اله فتاحی
%A پرویز شایان
%A ابراهیم زاده ابکوه, الهه
%A نرگس امینی نیا
%J Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2020

[Download]